Regulamin usługi dostępu do materiałów prasowych

dodane 23.12.2021 12:51

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin reguluje szczegółowe zasady świadczenia przez Instytut Gość Media w Katowicach, z siedzibą w Katowicach /40-042/, ul. Wita Stwosza 11, który osobowość prawną uzyskał na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1216), nr NIP 954-275-10-90 (dalej „Wydawca”), za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie gosc.pl (dalej „Portal Gosc.pl”), na rzecz osób korzystających z Portalu Gosc.pl za pośrednictwem sieci Internet (dalej „Użytkowników), usług elektronicznych polegających na odpłatnym dostępie do materiałów prasowych, do których Wydawcy przysługują majątkowe prawa autorskie (dalej „Usługa”).
 2. Świadczona przez Wydawcę Usługa może polegać na:
 1. dostępie do materiału prasowego w postaci pojedynczego artykułu prasowego,
 2. dostępie do materiałów prasowych powiązanych z bieżącym wydaniem tygodnika „Gość Niedzielny”, opublikowanym w Portalu Gosc.pl
 1. Wydawca świadczy na rzecz Użytkownika także usługę elektroniczną prowadzenia konta w serwisie internetowym w domenie wiara.pl (dalej „Portal Wiara.pl”), której szczegółowe zasady określone są w odrębnym Regulaminie.
 2. Użytkownikiem może być tylko osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Regulamin jest dostępny dla wszystkich Użytkowników pod adresem internetowym https://www.igomedia.pl/Regulamin.   

 

§2 Wymagania techniczne i zawarcie umowy

 

 1. Do korzystania z Usługi wymagane jest:
 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet
 2. aktualna wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript,
 3. spełnienie warunków dostępności Usługi opisanych w ust. 2 i 3 poniżej.
 1. Usługa dostępna jest dla Użytkowników posiadających konto w Portalu Wiara.pl (dalej „Użytkownicy zarejestrowani”), którzy są zalogowani do swojego konta.
 2. Usługa dostępu do pojedynczego artykułu prasowego dostępna jest także dla Użytkowników nieposiadających konta w Portalu Wiara.pl (dalej „Użytkownicy niezarejestrowani”), przy czym informacja o uzyskaniu dostępu do treści artykułu zapisywana jest w plikach cookies danej przeglądarki internetowej, a  dostęp będzie aktywny jedynie na za pośrednictwem urządzenia i przeglądarki przy użyciu których uzyskano dostęp oraz do chwili wyczyszczenia plików cookies w przeglądarce. 
 3. Zawarcie umowy następuje za pośrednictwem formularza elektronicznego Udostępnionego przez Wydawcę oraz wymaga:
 1. w przypadku Użytkowników zarejestrowanych:

- wcześniejszego zalogowania się,

- akceptacji  Regulaminu i podania innych danych wymaganych przez Wydawcę

- wyboru ikony Wyślij

 1. w przypadku Użytkowników niezarejestrowanych:

- akceptacji  Regulaminu i podania innych danych wymaganych przez Wydawcę

- zgody na zapisywanie plików cookies w przeglądarce oraz na to, że dostęp do materiału będzie aktywny do chwili wyczyszczenia plików cookies w przeglądarce

- wyboru ikony Wyślij.

 1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. Użytkownicy zarejestrowani otrzymują dostęp do materiałów prasowych na czas utrzymywania aktywnego konta w Portalu. Użytkownicy niezarejestrowani, otrzymują dostęp do materiałów prasowych aż do momentu wyczyszczenia przez nich plików cookies w przeglądarce.

 

§ 3 Opłaty

 1. Opłata za Usługę podawana jest przed złożeniem zamówienia, poprzez zamieszczenie informacji o jej wysokości pod danym materiałem prasowym.
 2. Opłata za udzielenie licencji na korzystanie z materiałów prasowych dla celów komercyjnych jest ustalana indywidualnie, przy czy jeżeli strony nie ustalą inaczej stanowi 10-krotność opłaty za Usługę dostępu do materiału prasowego w postaci pojedynczego artykułu prasowego.
 3. Użytkownik dokonuje płatności za pośrednictwem systemu DotPay, w formach i na zasadach określonych przez administratora tego systemu - Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, o których szczegółowa informacja dostępna jest pod adresem internetowym www.dotpay.pl, a w przypadku licencji dla celów komercyjnych – także przelewem na rachunek bankowy Wydawcy.
 4. Wydawca zastrzega sobie uprawnienie do wprowadzenia także innych sposobów płatności, o których Użytkownik zostanie powiadomiony przed złożeniem zamówienia.

 

§ 4 Dostęp do Usługi

 1. Dostęp do pojedynczego artykułu prasowego jest udzielany pod dotychczasowym adresem url zakupionego artykułu - poprzez zniesienie limitera treści i udostępnienie pełnej treści artykułu bezpośrednio po dokonaniu płatności.
 2. Dostęp do materiałów prasowych zawartych w bieżącym wydaniu tygodnika „Gość Niedzielny” jest udzielany poprzez zniesienie limiterów treści i udostępnienie wszystkich materiałów prasowych powiązanych z bieżącym, na dzień złożenia zamówienia, wydaniem tygodnika „Gość Niedzielny”, opublikowanych w Portalu Gosc.pl.

 

§ 5 Prawa autorskie i licencja

 1. Materiały prasowe zamieszczone na Portalu Gosc.pl i Portalu Wiara.pl, a także w serwisach internetowych w domenach malygosc.pl (dalej „Portal Malygosc.pl”) oraz radioem.pl (dalej „Portal Radioem.pl), podlegają ochronie na podstawie przepisów polskiego i międzynarodowego prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, a także ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Użytkownicy mogą korzystać z materiałów prasowych zamieszczonych na Portalach: Gosc.pl, Wiara.pl, Malygosc.pl i Radioem.pl wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.
 3. Korzystanie z materiałów prasowych nie oznacza nabycia przez Użytkowników praw autorskich do tych materiałów prasowych. W szczególności, bez zezwolenia Wydawcy lub innych podmiotów uprawnionych, zabronione jest zwielokrotnienie artykułu prasowego, a także rozpowszechnianie go, w szczególności publiczne udostępnianie taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. W celu korzystania z materiałów prasowych, do których Wydawcy przysługują majątkowe prawa autorskie, w zakresie wykraczającym poza własny użytek osobisty, Użytkownik winien uzyskać zezwolenie Wydawcy w postaci licencji dla celów komercyjnych.
 5. W celu uzyskania licencji dla celów komercyjnych, Użytkownik zobowiązany jest złożyć do Wydawcy za pośrednictwem poczty e-mail wniosek o zawarcie takiej umowy licencyjnej, stanowiący ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego. Po złożeniu wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wydawca przekazuje Użytkownikowi potwierdzenie zamówienia, stanowiące przyjęcie oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, do którego załącza na trwałym nośniku (w postaci informacji na adres e-mail za pośrednictwem którego złożono wniosek:
 1. treść umowy,
 2. Regulamin i wysokość opłaty licencyjnej
 1. W ramach licencji dla celów komercyjnych i jeżeli strony nie uzgodnią inaczej, Użytkownik, za opłatą licencyjną, uzyskuje na czas nieokreślony niewyłączne prawo do korzystania z materiałów prasowych w celach związanych z jego działalnością gospodarczą, zawodową lub inną działalnością zarobkowa, w szczególności w celu promocji lub reklamy tej działalności, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy materiałów prasowych, w tym techniką drukarską, reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, utrwalania na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy nośnikach analogowych i cyfrowych oraz na serwerach chmurowych,

b) w zakresie rozpowszechniania - publikowanie, prezentowanie, nadawanie, reemitowanie oraz odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie:

- za pośrednictwem kanałów społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, TikTok),

- stronie internetowej, w tym blogu,

-  poprzez wysyłkę newslettera oraz działania typu landing page,

- przy wykorzystaniu technik reklamowych, w tym sieci reklamowej Google,

- lub w inny sposób powodujący, że każdy może mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 1. Użytkownik nie jest uprawniony do wykonywania praw zależnych wobec materiału prasowego.
 2. Licencja zostaje udzielona na jednorazowe wykorzystanie i tylko na jednym ze wskazanych powyżej pól eksploatacji.
 3. Użytkownik nie posiada prawa do udzielania dalszej licencji (sublicencji).
 4. Użytkownik korzystający z materiałów prasowych dla celów wykraczających poza użytek osobisty zobowiązany jest podać imię i nazwisko autora, tytuł materiału prasowego oraz jego źródło i link do oryginalnego materiału prasowego.

 5. W wypadku niewykonania obowiązku w zakresie podpisania i podlinkowania materiału prasowego, o którym mowa w ustępie powyżej, Wydawca może domagać się dodatkowej opłaty w wysokości 50% opłaty licencyjnej za korzystanie z danego materiału prasowego w celach komercyjnych. Postanowienie takie nie wyłącza prawa dochodzenia dalszych roszczeń od Użytkownika, opartych na przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Za każde korzystanie lub rozpowszechnianie materiału prasowego bez licencji lub w sposób wykraczający poza licencję, Wydawca może domagać się kary umownej w wysokości 20-krotności opłaty za Usługę dostępu do danego materiału prasowego w postaci pojedynczego artykułu prasowego. Postanowienie takie nie wyłącza prawa dochodzenia dalszych roszczeń od Użytkownika, opartych na przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§ 6 Blokada usługi

 1. Wydawca może wstrzymać świadczenie Usługi poprzez ustanowienie jej blokady w przypadku gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu.
 2. Dokonując blokady Usługi, Wydawca informuje o tym Użytkownika, wskazując przyczynę dokonania blokady, oraz wzywając do usunięcia naruszenia w zakreślonym terminie.

 

§ 7 Dodatkowe usługi

 1. Wydawca może organizować akcje promocyjne, w ramach których Użytkownicy będą mogli uzyskać nieodpłatny dostęp do dodatkowych usług świadczonych przez Wydawcę lub uzyskać możliwość nieodpłatnego pobrania wydawnictw papierowych Wydawcy w formie pliku elektronicznego.
 2. Informacje o akcjach promocyjnych, o których mowa ust. 2 zamieszczane będą na Portalu Gosc.pl, a dodatkowe usługi świadczone drogą elektroniczną będą realizowane na zasadach określonych w odrębnych regulaminach dotyczących tych usług.

 

§ 8 Odpowiedzialność Wydawcy i postępowanie reklamacyjne

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, której przedmiotem jest Usługa, gdy nastąpiła ona bez winy Wydawcy.
 2. Reklamacje w sprawach dotyczących Usługi należy zgłaszać w formie pisemnej na adres siedziby Wydawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@igomedia.pl, z zastrzeżeniem reklamacji dotyczących płatności, które należy zgłaszać bezpośrednio do administratora systemy płatności.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację oraz opis okoliczności będącej podstawą reklamacji.
 4. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Wydawcę.
 5. W przypadku gdy reklamacja będzie zasadna, Wydawca według wyboru Użytkownika albo udostępni ponownie Usługę albo dokona zwrotu odpowiednio całości lub części uiszczonej opłaty.
 6. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których szczegółowe informacje dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 7. Wydawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich między konsumentami i przedsiębiorcami (unijna platforma ODR).
 8. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień przyznanych Użytkownikowi będącemu konsumentem przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Postanowienie ust. 8 ma odpowiednie zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 

§9 Zakończenie umowy

 1. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie w drodze wypowiedzenia.
 2. W przypadku gdy wypowiedzenie nastąpiło z winy Wydawcy, Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do żądania zwrotu uiszczonej opłaty za materiał prasowy.
 3. Wydawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym:

a) jeżeli pomimo upływu terminu zakreślonego w zawiadomieniu o dokonaniu blokady, Użytkownik nie usuwa naruszeń, albo

b) gdy z przyczyn technicznych dalsze świadczenie Usług będzie nadmiernie utrudnione, albo

c) gdy Użytkownik narusza warunki licencji.

 1. Użytkownik będący Konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny, co spowoduje konsekwencje określone w pouczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Wydawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, o czym Użytkownik jest informowany przed rozpoczęciem świadczeni Usługi.
 3. Postanowienia ust. 2, 4-5 mają odpowiednie zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego opublikowania pod adresem internetowym https://www.igomedia.pl/Regulamin oraz dotyczy umów zawartych po jego wejściu w życie.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie w związku ze zmianami przepisów prawa, w związku ze zmianami warunków świadczenia usług elektronicznych, wynikających z przyczyn technologicznych lub biznesowych, a także w związku ze zmianami zakresu świadczonych usług elektronicznych.
 3. Zmiany Regulaminu będę wprowadzane poprzez ich opublikowanie oraz będą wchodziły w życie w terminie 7 dni od ich opublikowania.
 4. Użytkownikowi będącemu konsumentem, przysługuje prawo odmowy zgody na zmiany Regulaminu poprzez przesłanie oświadczenia o braku zgody na adres e-mail: kontakt@igomedia.pl,  przed wejściem w życie zmian. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług ulegnie rozwiązaniu na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po otrzymaniu oświadczenia o braku zgody.
 5. Postanowienie ust. 4 ma odpowiednie zastosowanie do Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Pouczenie korzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przesłanego pisemnie na adres: Instytut Gość Media w Katowicach, z siedzibą w Katowicach /40-042/, ul. Wita Stwosza 11, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@igomedia.pl .Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Instytut Gość Media w Katowicach, z siedzibą w Katowicach /40-042/, ul. Wita Stwosza 11, adres e-mail: kontakt@igomedia.pl   

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi…………………

Data zawarcia umowy.....................................................................................

Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) .........................................................................................

Adres konsumenta(-ów) .........................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) ....................................................................................................... (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data .............................................

«« | « | 1 | » | »»
przewiń w dół