Regulamin sprzedaży dostępu do treści wybranych artykułów

dodane 20.02.2018 00:00

1. Wydawcą serwisu gosc.pl, w tym udostępnionych w tym serwisie artykułów publikowanych w tygodniku „Gość Niedzielny” jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11, który osobowość prawną uzyskał na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 września 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1216),

2. tel(032) 251 18 07, (dalej zwany „Wydawca”)

3. Serwis gosc.pl daje możliwość wykupienia dostępu do treści wybranych artykułów. Sprzedawcą jest Wydawca.

4. Zamówienia są przyjmowane przez stronę gosc.pl.

5. Usługa jest dostępna na warunkach określonych niniejszym Regulaminem dla użytkowników sieci Internet (bez ograniczeń terytorialnych), posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (dalej jako „Użytkownik”).

6. Usługa jest dostępna dla zarejestrowanych Użytkowników serwisu gosc.pl po podaniu adresu e-mail (login) i hasła. Zarejestrowani użytkownicy otrzymują bezterminowy dostęp do wykupionej treści.

7. Usługa jest dostępna także dla niezarejestrowanych w serwisie gosc.pl użytkowników sieci Internet, przy czym w przypadku użytkowników niezarejestrowanych i niezalogowanych w momencie dokonywania zakupu w serwisie gosc.pl informacja o dokonanym zakupie zapisywana jest w cookies (tzw. ciasteczkach). Dostęp do treści będzie aktywny do chwili wyczyszczenia cookies w przeglądarce. Więcej informacji o wykorzystywaniu ciasteczek w Polityce prywatności.

8. Warunkiem korzystania z Usługi jest zainstalowana przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego np. typu smartphone) plików hipertekstowych (w wersji HTML 5).

9. Dla użytkowników niezarejestrowanych i niezalogowanych w serwisie gosc.pl usługa wymaga zgody na zapisywanie plików cookies. Usługa może wymagać spełniania dodatkowych warunków. W takim przypadku zaleca się weryfikację dodatkowych wymagań przed nabyciem Usługi.

10. Niezalogowani użytkownicy wykupują dostęp do wybranych artykułów tylko i wyłącznie dla urządzenia i przeglądarki, na którym dokonali zakupu.

11. Aktualna cena za dostęp do treści artykułu podawana jest pod wybranym artykułem.

12. Na wniosek Użytkownika Wydawca wystawia fakturę VAT. Aby uzyskać fakturę, należy wysłać maila z żądaniem faktury na adres kontakt@igomedia.pl

13. Złożenie zamówienia następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie gosc.pl i wysłanie go do realizacji w systemie elektronicznym udostępnianym przez Wydawcę.

14. Dane osobowe:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Gość Media z siedzibą w Katowicach (dalej: my).
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
a) listownie na adres: ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice
b) przez e-mail: rodo@igomedia.pl

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
a) Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi, w celu wykonania zawieranej z Tobą umowy, w szczególności do umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zakładania i zarządzania Twoim kontem, zawierania umów sprzedaży towarów oraz kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczonymi usługami.
b) Możemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi podanymi przy założeniu lub edycji konta lub podanymi przy złożeniu zamówienia na podstawie zawartej między nami umowy (której warunki określa Regulamin).

Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z łączącej nas umowy oraz zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych.

Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie firmom, które z nami współpracują w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dostawcom usług IT zapewniającym utrzymanie funkcjonalności naszych serwisów, dostawcom zapewniającym usługi płatnicze i firmom kurierskim, aby nasze usługi były kompletne i na najwyższym poziomie. Tacy odbiorcy posługują się Twoimi danymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami dlatego, że mają z nami zawartą umowę. Poza tym dane będziemy mogli przekazać tylko i wyłącznie upoważnionym do tego organom państwowym.

Twoje prawa:
Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi masz:

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Twoimi danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami, w sposób powyżej wskazany.

Pamiętaj też, że masz:

Prawo wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Twoimi danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zabezpieczenie danych osobowych.
Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

15. Wydawca nie zbiera i nie przechowuje danych o kartach kredytowych oraz nie obsługuje bezpośrednio transakcji płatniczych.

16. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Wydawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.

17. Zapłatę za Usługi Użytkownik dokonuje płatnością elektroniczną (karta kredytowa lub e-przelew). Listy akceptowanych kart kredytowych oraz e-przelewów znajdują się na stronach internetowych Administratorów systemu płatności o których mowa w pkt. 15 Regulaminu.

18. Płatności za usługę dokonywane są przez: A) system DotPay na warunkach określonych przez administratora tego systemu - Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255,wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, opłaconym w całości, warunki płatności dostępne w witrynie http://www.dotpay.pl/)

19. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do poszczególnych Administratorów systemu płatności o których mowa w pkt 15 Regulaminu. Reklamacje składane do Wydawcy będą przekazywane poszczególnym administratorom systemu płatności i rozpatrywane zgodnie z warunkami ustalonymi przez Administratora systemu płatności i Użytkownika.

20. Poza przypadkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zabrania się kopiowania, obrotu, najmu, udostępniania treści Usługi w taki sposób, aby każdy miał do niej dostęp w każdym czasie lub w każdym miejscu, a także zabrania się innych form rozpowszechniania treści Usługi w całości lub części w tym udostępnionych za pomocą Usługi utworów (artykułów, zdjęć, grafik) lub ich części. Jakiekolwiek korzystanie z Usługi lub zawartych w niej utworów mające charakter materialny, zarobkowy lub podobny wymaga zgody Wydawcy udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.

21. Umowa na świadczenie usługi nie podlega wypowiedzeniu przed końcem okresu, na jaki została zawarta, chyba że któraś ze stron umowy naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu.

22. Wydawca jest uprawniony do rozwiązania umowy i anulowania usługi dostępu do treści w sytuacji, gdy Użytkownik naruszy postanowienia umowy, w szczególności gdy podał nieprawdziwe dane podczas rejestracji, dokonał płatności z naruszeniem prawa, dokonał naruszenia praw autorskich lub praw własności przemysłowej Wydawcy. W takim przypadku Wydawca nie jest zobowiązany do zwrotu opłat poniesionych przez Użytkownika. Jeżeli naruszenie spowoduje wyrządzenie szkody Wydawcy lub osobie trzeciej, Użytkownik będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody.

23. Wydawca zobowiązuje się świadczyć usługę bez wad. Reklamacje dotyczące Usługi można zgłaszać pisemnie na adres Wydawcy wskazany w pkt. 1 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@igomedia.pl. Reklamacja powinna być zgłoszona przez użytkownika w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty zaistnienia nieprawidłowości w korzystaniu z usługi. Reklamacje będą rozpatrywane przez Wydawcę lub upoważnioną przez niego osobę w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku gdy reklamacja będzie zasadna Wydawca w porozumieniu z Użytkownikiem albo udostępni ponownie wadliwą Usługę albo w inny sposób zrekompensuje poniesioną szkodę. W żadnym wypadku odpowiedzialność Wydawcy nie może przekroczyć kwoty płatności za wadliwą Usługę.

24. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Usługi spowodowany okolicznościami, których nie można uniknąć bez istotnych dodatkowych kosztów lub z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, jak również spowodowanych działaniami siły wyższej. W szczególności Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości dotyczących zamówienia, w tym parametrów dostępowych na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika. Za złamanie postanowień niniejszego regulaminu poczytuje się nieudostępnienie Usługi w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia przez Użytkownika reklamacji zawierającej informacje umożliwiające ustalenie przyczyn niedostępności usługi dla Użytkownika.

25. Na Usługę nie jest udzielana gwarancja.

26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

27. Wydawcy, za zgodą Użytkownika, przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Informację o zmianie Regulaminu udostępniona będzie na stronie igomedia.pl lub na podany przez użytkowników adres e-mail. Brak informacji o odmowie przyjęcia nowej treści Regulaminu poczytuje się za zgodę na jego stosowanie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania na stronie igomedia.pl. Wydawca może określić inny termin wejścia w życie zmian Regulaminu, nie wcześniejszy jednak niż dzień ich publikacji.

«« | « | 1 | » | »»
przewiń w dół