Regulamin subskrypcji cyfrowej wydawnictw Instytutu Gość Media

dodane

§ 1. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie subskrypcji cyfrowej wydawnictw Instytutu Gość Media mają następujące znaczenie:

 1. Cennik – dokument zawierający informacje o aktualnych opłatach za korzystanie z oferowanych wariantów usługi Subskrypcji, zależnych od Pakietu i Okresu subskrypcji, udostępniany Użytkownikowi przez Wydawcę.
 2. Konsument – osoba fizyczna, która zawiera Umowę z Wydawcą w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konto – utworzony w wyniku Rejestracji indywidualny profil Użytkownika w serwisie internetowym administrowanym przez Wydawcę, służący do zarządzania Usługami i danymi Użytkownika.
 4. Logowanie – proces uwierzytelniania i autoryzacji Użytkownika, polegający na podaniu identyfikatora (loginu) i hasła uwierzytelniającego w celu uzyskania dostępu do Konta.
 5. Okres subskrypcyjny - okres czasu, na który zawarta jest Umowa; Wydawca przewiduje okresy: miesięczny, kwartalny, pół roczny, roczny.
 6. Opłata - wynagrodzenie z tytułu korzystania przez Użytkownika z usługi Subskrypcji.
 7. Pakiet – wybrana przez Użytkownika oferta wariantu usługi Subskrypcji.
 8. Regulamin – niniejszy Regulaminie subskrypcji cyfrowej wydawnictw Instytutu Gość Media.
 9. Rejestracja – proces prowadzący do utworzenia Konta, w trakcie którego podawane są informacje i składane są oświadczenia wymagane przez Wydawcę.
 10. Subskrypcja – usługa świadczona przez Wydawcę drogą elektroniczną polegająca na udostępnianiu w ramach Pakietów treści dostępnych w serwisach internetowych administrowanych przez Wydawcę; w zakresie świadczenia usługi na rzecz Konsumentów usługa ta stanowi usługę cyfrową w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.
 11. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, na podstawie której Wydawca zobowiązuje się do świadczenia usługi Subskrypcji na rzecz Użytkownika na zasadach opisanych w Regulaminie i Zamówieniu.
 12. Urządzenie końcowe – urządzenie elektroniczne, w szczególności komputer lub smartfon, przeznaczone do korzystania z Usług.
 13. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która korzysta z usługi Subskrypcji za pośrednictwem sieci Internet; Użytkownikiem może być wyłącznie osoba, która ukończyła 16 lat.
 14. Wydawca - Instytut Gość Media w Katowicach, z siedzibą w Katowicach /40-042/, ul. Wita Stwosza 11, który osobowość prawną uzyskał na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1216), nr NIP 954-275-10-90
 15. Zamówienie – złożona przez Użytkownika oferta nabycia usługi Subskrypcji.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Wydawcę usługi Subskrypcji na rzecz Użytkowników.
 2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Użytkowników pod adresem https://www.igomedia.pl/Regulamin.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień przyznanych Użytkownikowi będącemu Konsumentem przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Postanowienie ust. 4 ma odpowiednie zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§3 Zakres usług

 1. Wydawca przewiduje w ramach swojej oferty:
  1. Pakiet Standard,
  2. Pakiet Premium – w razie jego uruchomienia.
 2. W ramach Pakietu Standard Wydawca udziela Użytkownikowi dostępu do odpłatnych treści zamieszczonych w administrowanych przez siebie serwisach internetowych, w szczególności do aktualnych elektronicznych wydań tygodnika „Gość Niedzielny”, zamieszczonych w serwisie internetowym w domenie gosc.pl.
 3. Szczegółowe parametry Pakietu Standard, jak i Pakietu Premium - po jego uruchomieniu, określone zostaną w Cenniku.
 4. Wydawca świadczy na rzecz Użytkownika także drogą elektroniczną usługę prowadzenia Konta, której szczegółowe zasady określone są w odrębnym Regulaminie.

§4 Wymagania techniczne i zawarcie umowy

 1. Do korzystania z Subskrypcji wymagane jest:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet;
  2. aktualna wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript,
  3. posiadanie Konta.
 2. Złożenie Zamówienia następuje za pośrednictwem formularza elektronicznego Udostępnionego przez Wydawcę oraz wymaga:
  1. wcześniejszego zalogowania się,
  2. wyboru Pakietu i Okresu subskrypcyjnego,
  3. akceptacji Regulaminu i złożenia innych oświadczeń wymaganych przez Wydawcę, w tym udzielenia zgodzy na dostarczenie treści od razu, w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, 
  4. uregulowania Opłaty,
  5. wciśnięcia przycisku "Zamawiam".
 3. Wysyłając formularz, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w związku z wyrażeniem zgody na świadczenie usługi od razu, nie będzie mu przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.
 4. Po złożeniu Zamówienia Wydawca niezwłocznie przesyła na adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia, w którym wskazuje wybrany Pakiet i wysokość Opłaty.
 5. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Wydawcę.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawartej umowy następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail oraz poprzez zamieszczenie informacji w Koncie.
 7. Umowa zawierana jest na czas określony odpowiadający wybranemu Okresowi subskrypcyjnemu.

§ 5 Opłaty

 1. Opłata za Subskrypcję zależna jest od Okresu subskrypcyjnego jaki obejmuje i określonego w Cenniku oraz podawana jest przed złożeniem zamówienia.
 2. Wydawca może dokonywać zmian Cennika. Nowe opłaty obowiązują od kolejnego Okresu subskrypcyjnego.
 3. Użytkownik dokonuje płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24, w formach i na zasadach określonych przez administratora tego systemu – PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, o których szczegółowa informacja dostępna jest pod adresem internetowym www.przelewy24.pl.
 4. Wydawca zastrzega sobie uprawnienie do wprowadzenia także innych sposobów płatności, o których Użytkownik zostanie powiadomiony przed złożeniem zamówienia.

§ 6 Dostarczanie treści

Dostarczanie treści dostępnych w ramach usługi Subskrypcji następuje bezpośrednio po uiszczeniu Opłaty poprzez zniesienie limiterów treści i umożliwienie zalogowanemu do Konta Użytkownikowi dostępu z poziomu przeglądarki internetowej do odpłatnych treści w serwisach internetowych administrowanych przez Wydawcę dostępnych w ramach Pakietu wybranego przez Użytkownika w wybranym przez Użytkownika Okresie subskrypcyjnym.

§ 7 Prawa autorskie i licencja

 1. Treści zamieszczone na serwisach internetowych administrowanych przez Wydawcę, podlegają ochronie na podstawie przepisów polskiego i międzynarodowego prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, a także ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Użytkownicy mogą korzystać z dostarczonych im treści zamieszczonych w serwisach internetowych administrowanych przez Wydawcę stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanych dalej „Utworem”) w zakresie własnego użytku osobistego oraz w ramach udzielonej przez Wydawcę licencji w zakresie zwielokrotniania na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie lub innym urządzeniu mobilnym) i bezterminowego przechowywania.
 3. Korzystanie Utworów nie oznacza nabycia przez Użytkowników praw autorskich do nich. W szczególności, bez zezwolenia Wydawcy lub innych podmiotów uprawnionych, zabronione jest zwielokrotnienie Utworu z wyjątkiem określonym w ust. 2, a także rozpowszechnianie go, w szczególności publiczne udostępnianie taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do wykonywania praw zależnych wobec Utworów.
 5. Użytkownik nie posiada prawa do udzielania dalszej licencji (sublicencji).
 6. Za każde korzystanie lub rozpowszechnianie Utworu w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty i licencję o której mowa w ust. 2, Wydawca może domagać się kary umownej w wysokości 2-krotności Opłaty za miesięczny Pakiet podstawowy. Postanowienie takie nie wyłącza prawa dochodzenia dalszych roszczeń od Użytkownika, opartych na przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 8 Dodatkowe treści i usługi

 1. Wydawca może organizować akcje promocyjne w ramach których Użytkownicy będą mogli uzyskać nieodpłatny dostęp do dodatkowych treści lub usług dostarczanych lub świadczonych przez Wydawcę, w tym uzyskać możliwość nieodpłatnego pobrania wydawnictw papierowych Wydawcy w formie pliku elektronicznego.
 2. Informacje o akcjach promocyjnych, o których mowa ust. 2 zamieszczane będą w administrowanym przez Wydawcę serwisie internetowym w domenie gosc.pl, a dodatkowe usługi świadczone drogą elektroniczną będą realizowane na zasadach określonych w odrębnych regulaminach dotyczących tych usług.

§ 9 Odpowiedzialność Wydawcy i postępowanie reklamacyjne

 1. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę inną niż strata z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa Subskrypcji, która nastąpiła z winy Wydawcy.
 2. Odpowiedzialność Wydawcy wobec Użytkownika nie będącego Konsumentem lub podmiotem o którym mowa w ust. 10 jest w każdym przypadku ograniczona do wysokości uiszczonej Opłaty za dany Okres subskrypcyjny.
 3. Reklamacje w sprawach dotyczących usługi Subskrypcji należy zgłaszać w formie pisemnej na adres siedziby Wydawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@igomedia.pl, z zastrzeżeniem reklamacji dotyczących płatności, które należy zgłaszać bezpośrednio do administratora systemy płatności.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację oraz opis okoliczności będącej podstawą reklamacji.
 5. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Wydawcę.
 6. W przypadku gdy reklamacja będzie zasadna, Wydawca:
  1. w przypadku Konsumenta – dopełni obowiązków określonych w Rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta, związanych z roszczeniami o doprowadzanie usługi cyfrowej do zgodności z umową,
  2. w przypadku Użytkownika nie będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w ust. 10 – wyłącznie udostępni nieodpłatnie usługę Subskrypcji na dodatkowy okres odpowiadający okresowi w jakim była ona niedostępna lub dostęp do niej był ograniczony.
 7. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których szczegółowe informacje dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 8. Wydawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich między konsumentami i przedsiębiorcami (unijna platforma ODR).
 9. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień przyznanych Użytkownikowi będącemu Konsumentem przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 10. Postanowienie ust. 6 lit. a i ust. 9 mają odpowiednie zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 10 Blokada dostępu do usługi

 1. Wydawca może zablokować dostęp do usługi Subskrypcji, w przypadku gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub regulaminu dotyczącego prowadzenia Konta.
 2. Dokonując blokady dostępu do usługi Subskrypcji, Wydawca informuje o tym Użytkownika, wskazując przyczynę dokonania blokady oraz wzywając do usunięcia naruszenia w zakreślonym terminie.

§11 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Wydawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników. Zasady przetwarzania przez Wydawcę danych osobowych Użytkowników określone są w Polityce Prywatności, uwzględniającej przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (U 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dostępnej pod adresem internetowym https://www.wiara.pl/info/polityka_prywatnosci.
 2. Administrator systemu płatności, o którym mowa w § 5 ust. 3 jest administratorem danych osobowych Użytkowników, podanych przez nich podczas dokonywania płatności.  

§12 Zakończenie umowy

 1. Wydawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym:
  1. jeżeli pomimo upływu terminu zakreślonego w zawiadomieniu o dokonaniu blokady, Użytkownik nie usuwa naruszeń, albo
  2. gdy dalsze dostarczanie treści w ramach usługi Subskrypcji w formie określonej w umowie bądź świadczenie usług cyfrowych za pośrednictwem serwisów internetowych administrowanych przez Wydawcę będzie nadmiernie utrudnione lub nie będzie leżało w interesie Wydawcy, albo
  3. gdy Użytkownik narusza warunki licencji.
 2. Umowa wygasa w momencie rozwiązania umowy o prowadzenie Konta, w tym w razie usunięcia Konta.
 3. W przypadku wypowiedzenia umowy lub jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wydawcy, Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do żądania zwrotu proporcjonalnej opłaty za niewykorzystany okres subskrypcyjny.
 4. Użytkownik będący Konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny, co spowoduje konsekwencje określone w pouczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3 nie przysługuje, jeżeli Wydawca spełnił świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia przez Wydawcę, że po spełnieniu świadczenia przez Wydawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Wydawca przekazał Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku.
 6. Postanowienia ust. 3 -5 mają odpowiednie zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§13 Zmiany Regulaminu

 1. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym zmiany zakresu usługi Subskrypcji, w każdym czasie z ważnych przyczyn, za które uważa się:
  1. zmiany przepisów prawa, wpływające na prawa i obowiązki Wydawcy lub Użytkownika,
  2. prawomocne orzeczenia sądu lub decyzje administracyjne, wpływające na prawa i obowiązki Wydawcy lub Użytkownika,
  3. zmiany warunków świadczenia Usług, wynikające z przyczyn technicznych, technologicznych lub biznesowych,
  4. zmiany zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Wydawcę,
  5. sytuację, gdy dalsze świadczenie usług w formie określonej w Regulaminie będzie nadmiernie utrudnione lub nie będzie leżało w interesie Wydawcy.
 2. Zmiany Regulaminu będą wprowadzane poprzez ich opublikowanie pod adresem internetowym https://www.igomedia.pl/Regulamin oraz będą wchodziły w życie w terminie wskazanym przez Wydawcę, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od powiadomienia o nich Użytkownika.
 3.  Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez informację przesłaną na adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta.
 4. W przypadku gdy zmiana treści usługi Subskrypcji lub sposobu jej dostarczania istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do takich treści lub korzystania z nich, Wydawca poinformuje Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w ust. 5 i 6.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Konsument może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany, o której mowa w ust. 4, lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. W takim przypadku Konsumentowi będzie przysługiwało prawo do żądania zwrotu proporcjonalnej opłaty za niewykorzystany okres subskrypcyjny.
 6. Uprawnienie do wypowiedzenia umowy, o którym mowa w ust. 5 z powodu zmiany treści usługi Subskrypcji nie będzie przysługiwało, jeżeli:
  1. zmiana treści usługi Subskrypcji nie wpływa istotnie i negatywnie na dostęp Konsumenta do tej usługi lub korzystania z niej lub
  2. Wydawca zapewni Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, usługi Subskrypcji zgodnej z umową, w stanie niezmienionym.
 7. Postanowienia ust. 4 - 6 mają odpowiednie zastosowanie do Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

§14 Postanowienia końcowe i przejściowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.10.2023 r. oraz z tym dniem zastępuje Regulamin dostępu do elektronicznych wydań tygodnika „Gość Niedzielny” i Regulamin dostarczania materiałów prasowych.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Pouczenie korzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przesłanego pisemnie na adres: Instytut Gość Media w Katowicach, z siedzibą w Katowicach /40-042/, ul. Wita Stwosza 11, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@igomedia.pl .Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Instytut Gość Media w Katowicach, z siedzibą w Katowicach /40-042/, ul. Wita Stwosza 11, adres e-mail: kontakt@igomedia.pl   

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi…………………

Data zawarcia umowy.....................................................................................

Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) .........................................................................................

Adres konsumenta(-ów) .........................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) ....................................................................................................... (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data .............................................

«« | « | 1 | » | »»
przewiń w dół