Regulamin dostarczania materiałów prasowych

dodane 31.12.2021 12:51

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje szczegółowe zasady dostarczania przez Instytut Gość Media w Katowicach, z siedzibą w Katowicach /40-042/, ul. Wita Stwosza 11, który osobowość prawną uzyskał na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1216), nr NIP 954-275-10-90 (dalej „Wydawca”), za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie gosc.pl (dalej „Portal Gosc.pl”), na rzecz osób korzystających z Portalu Gosc.pl za pośrednictwem sieci Internet (dalej „Użytkowników), usług cyfrowych w postaci odpłatnego dostępu do materiałów prasowych dostępnych na Portalu Gosc.pl , do których Wydawcy przysługują majątkowe prawa autorskie (dalej „Materiały prasowe”), a także świadczenia przez Wydawcę usługi cyfrowej zawierania umów o dostarczanie Materiałów prasowych.
 2. IGM dostarcza Materiały prasowe w postaci:
  1. pojedynczego artykułu prasowego,
  2. materiałów prasowych powiązanych z bieżącym wydaniem tygodnika „Gość Niedzielny”, opublikowanym w Portalu Gosc.pl
 3. Wydawca świadczy na rzecz Użytkownika także usługę cyfrową prowadzenia konta w serwisie internetowym w domenie wiara.pl (dalej „Portal Wiara.pl”), której szczegółowe zasady określone są w odrębnym Regulaminie.
 4. Użytkownikiem może być tylko osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Regulamin znajduje zastosowanie wobec Użytkowników będących zarówno konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego (zwanych dalej także Konsumentami), jak i będącymi przedsiębiorcami w rozumieniu kodeksu cywilnego (zwanych dalej także Przedsiębiorcami).
 6. Regulamin jest dostępny dla wszystkich Użytkowników pod adresem internetowym https://www.igomedia.pl/Regulamin.   

§2 Wymagania techniczne i zawarcie umowy

 1. Do korzystania z Materiałów prasowych wymagane jest:
 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet
 2. aktualna wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript,
 3. spełnienie warunków dostępności opisanych w ust. 2 i 3 poniżej.
 1. Materiały prasowe dostępne są dla Użytkowników posiadających konto w Portalu Wiara.pl (dalej „Użytkownicy zarejestrowani”), którzy są zalogowani do swojego konta, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Materiały prasowe w postaci pojedynczego artykułu prasowego dostępne są  także dla Użytkowników nieposiadających konta w Portalu Wiara.pl (dalej „Użytkownicy niezarejestrowani”),  przy czym w takich przypadkach informacja o uzyskaniu dostępu do treści artykułu zapisywana jest w plikach cookies danej przeglądarki internetowej, a  dostęp będzie aktywny jedynie na za pośrednictwem urządzenia i przeglądarki przy użyciu których uzyskano dostęp oraz do chwili wyczyszczenia plików cookies w przeglądarce. 
 3. Zawarcie umowy następuje za pośrednictwem formularza elektronicznego Udostępnionego przez Wydawcę oraz wymaga:
  1. w przypadku Użytkowników zarejestrowanych:
   1.  wcześniejszego zalogowania się,
   2.  akceptacji  Regulaminu i podania innych danych wymaganych przez Wydawcę
   3. wyboru ikony Wyślij
  2. w przypadku Użytkowników niezarejestrowanych:
   1. akceptacji  Regulaminu i podania innych danych wymaganych przez Wydawcę
   2. zgody na zapisywanie plików cookies w przeglądarce oraz na to, że dostęp do materiału będzie aktywny do chwili wyczyszczenia plików cookies w przeglądarce
   3. wyboru ikony Wyślij.
 4. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 5. Umowa wygasa:
  1. w przypadku umowy zawieranej z Użytkownikiem zarejestrowanym – w momencie rozwiązania umowy o prowadzenie konta w Portalu Wiara.pl, w tym w razie usunięcia konta,
  2. w przypadku umowy zawieranej z Użytkownikiem niezarejestrowanym - w  wyczyszczenia plików cookies w przeglądarce internetowej za pośrednictwem której uzyskano dostęp do Materiału prasowego.

§ 3 Opłaty

 1. Opłata za Materiał prasowy podawana jest przed złożeniem zamówienia, poprzez zamieszczenie informacji o jej wysokości pod danym materiałem prasowym.
 2. Opłata za udzielenie licencji na korzystanie z materiałów prasowych dla celów komercyjnych jest ustalana indywidualnie, przy czy jeżeli strony nie ustalą inaczej stanowi 10-krotność opłaty za Materiał prasowy w postaci pojedynczego artykułu prasowego.
 3. Użytkownik dokonuje płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24, w formach i na zasadach określonych przez administratora tego systemu - PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, o których szczegółowa informacja dostępna jest pod adresem internetowym www.przelewy24.pl, a w przypadku licencji dla celów komercyjnych – także przelewem na rachunek bankowy Wydawcy.
 4. Wydawca zastrzega sobie uprawnienie do wprowadzenia także innych sposobów płatności, o których Użytkownik zostanie powiadomiony przed złożeniem zamówienia.

§ 4 Dostarczanie Materiału prasowego

 1. Dostarczanie Materiału prasowego w postaci pojedynczego artykułu prasowego następuje  pod dotychczasowym adresem url danego artykułu bezpośrednio po dokonaniu płatności poprzez zniesienie limitera treści i umożliwienie dostępu z poziomu przeglądarki internetowej do pełnej treści artykułu .
 2. Dostarczanie Materiału prasowego w postaci materiałów prasowych zawartych w bieżącym wydaniu tygodnika „Gość Niedzielny” następuje bezpośrednio po dokonaniu płatności poprzez zniesienie limiterów treści i umożliwienie dostępu z poziomu przeglądarki internetowej do wszystkich materiałów prasowych powiązanych z bieżącym, na dzień złożenia zamówienia, wydaniem tygodnika „Gość Niedzielny”, opublikowanych w Portalu Gosc.pl.

§ 5 Prawa autorskie i licencja

 1. Materiały prasowe (dalej także "Utwory") zamieszczone na Portalu Gosc.pl i Portalu Wiara.pl, a także w serwisach internetowych w domenach malygosc.pl (dalej „Portal Malygosc.pl”) oraz radioem.pl (dalej „Portal Radioem.pl), podlegają ochronie na podstawie przepisów polskiego i międzynarodowego prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, a także ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Użytkownicy mogą korzystać z Utworów zamieszczonych na Portalach: Gosc.pl, Wiara.pl, Malygosc.pl i Radioem.pl wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.
 3. Korzystanie z Utworów nie oznacza nabycia przez Użytkowników praw autorskich do nich. W szczególności, bez zezwolenia Wydawcy lub innych podmiotów uprawnionych, zabronione jest zwielokrotnienie Utworu, a także rozpowszechnianie go, w szczególności publiczne udostępnianie taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. W celu korzystania z Utworów, do których Wydawcy przysługują majątkowe prawa autorskie, w zakresie wykraczającym poza własny użytek osobisty, Użytkownik winien uzyskać zezwolenie Wydawcy w postaci licencji dla celów komercyjnych.
 5. W celu uzyskania licencji dla celów komercyjnych, Użytkownik zobowiązany jest złożyć do Wydawcy za pośrednictwem poczty e-mail wniosek o zawarcie takiej umowy licencyjnej, stanowiący ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego. Po złożeniu wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wydawca przekazuje Użytkownikowi potwierdzenie zamówienia, stanowiące przyjęcie oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, do którego załącza na trwałym nośniku (w postaci informacji na adres e-mail za pośrednictwem którego złożono wniosek:
  1. treść umowy,
  2. Regulamin i wysokość opłaty licencyjnej
 6. W ramach licencji dla celów komercyjnych i jeżeli strony nie uzgodnią inaczej, Użytkownik, za opłatą licencyjną, uzyskuje na czas nieokreślony niewyłączne prawo do korzystania z Utworów w celach związanych z jego działalnością gospodarczą, zawodową lub inną działalnością zarobkowa, w szczególności w celu promocji lub reklamy tej działalności, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, utrwalania na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy nośnikach analogowych i cyfrowych oraz na serwerach chmurowych,
  2. w zakresie rozpowszechniania - publikowanie, prezentowanie, nadawanie, reemitowanie oraz odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie:
   1. - za pośrednictwem kanałów społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, TikTok),
   2. - stronie internetowej, w tym blogu,
   3. -  poprzez wysyłkę newslettera oraz działania typu landing page,
   4. - przy wykorzystaniu technik reklamowych, w tym sieci reklamowej Google,
   5. - lub w inny sposób powodujący, że każdy może mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 7. Użytkownik nie jest uprawniony do wykonywania praw zależnych wobec Utworu.
 8. Licencja zostaje udzielona na jednorazowe wykorzystanie i tylko na jednym ze wskazanych powyżej pól eksploatacji.
 9. Użytkownik nie posiada prawa do udzielania dalszej licencji (sublicencji).
 10. Użytkownik korzystający z Utworów dla celów wykraczających poza użytek osobisty zobowiązany jest podać imię i nazwisko autora, tytuł Utworu oraz jego źródło i link do oryginalnego Utworu.

 11. W wypadku niewykonania obowiązku w zakresie podpisania i podlinkowania Utworu, o którym mowa w ustępie powyżej, Wydawca może domagać się dodatkowej opłaty w wysokości 50% opłaty licencyjnej za korzystanie z danego Materiału prasowego w celach komercyjnych. Postanowienie takie nie wyłącza prawa dochodzenia dalszych roszczeń od Użytkownika, opartych na przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 12. Za każde korzystanie lub rozpowszechnianie Utworu bez licencji lub w sposób wykraczający poza licencję, Wydawca może domagać się kary umownej w wysokości 20-krotności opłaty za Materiał prasowy w postaci pojedynczego artykułu prasowego. Postanowienie takie nie wyłącza prawa dochodzenia dalszych roszczeń od Użytkownika, opartych na przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 6 Dodatkowe treści i usługi

 1. Wydawca może organizować akcje promocyjne w ramach których Użytkownicy będą mogli uzyskać nieodpłatny dostęp do dodatkowych treści lub usług dostarczanych lub świadczonych przez Wydawcę, w tym uzyskać możliwość nieodpłatnego pobrania wydawnictw papierowych Wydawcy w formie pliku elektronicznego.
 2. Informacje o akcjach promocyjnych, o których mowa ust. 2 zamieszczane będą na Portalu Gosc.pl, a dodatkowe usługi świadczone drogą elektroniczną będą realizowane na zasadach określonych w odrębnych regulaminach dotyczących tych usług.

§ 7 Odpowiedzialność Wydawcy i postępowanie reklamacyjne

 1. Wydawca jest odpowiedzialny wobec Konsumentów za niezgodność Treści cyfrowych i usług cyfrowych z umową na zasadach określonych w przepisach Rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta. W przypadku usług cyfrowych dostępnych za pośrednictwem Portalu Gosc.pl, Konsument nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez Wydawcę wyłącznie w celu wykonania umowy lub obowiązku ustawowego, tak więc nie mają do nich zastosowania przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, której przedmiotem jest dostarczanie Materiałów prasowych, gdy nastąpiła ona bez winy Wydawcy. Odpowiedzialność Wydawcy wobec Klienta nie będącego Konsumentem lub podmiotem o którym mowa w ust. 10 jest w każdym przypadku ograniczona do wysokości uiszczonej opłaty licencyjnej.
 3. Reklamacje w sprawach dotyczących Materiałów prasowych należy zgłaszać w formie pisemnej na adres siedziby Wydawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@igomedia.pl, z zastrzeżeniem reklamacji dotyczących płatności, które należy zgłaszać bezpośrednio do administratora systemy płatności.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację oraz opis okoliczności będącej podstawą reklamacji.
 5. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Wydawcę.
 6. W przypadku gdy reklamacja będzie zasadna, Wydawca:
  1. w przypadku Konsumenta – dopełni obowiązków określonych w Rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta,
  2. w przypadku Przedsiębiorcy - udostępni ponownie Materiał prasowy.
 7. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których szczegółowe informacje dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 8. Wydawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich między konsumentami i przedsiębiorcami (unijna platforma ODR).
 9. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień przyznanych Użytkownikowi będącemu Konsumentem przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 10. Postanowienie ust. 1, 6 lit. a) i 9 mają odpowiednie zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 8 Blokada dostępu do Materiałów prasowych

 1. Wydawca może zablokować dostęp do Materiałów prasowych w przypadku gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu.
 2. Dokonując blokady dostępu do Materiałów prasowych, Wydawca informuje o tym Użytkownika, wskazując przyczynę dokonania blokady oraz wzywając do usunięcia naruszenia w zakreślonym terminie.

§9 Zakończenie umowy

 1. Wydawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym:
  1. jeżeli pomimo upływu terminu zakreślonego w zawiadomieniu o dokonaniu blokady, Użytkownik nie usuwa naruszeń, albo
  2. gdy dalsze dostarczanie Materiałów prasowych w formie określonej w umowie lub świadczenie usług cyfrowych za pośrednictwem Portalu Gosc.pl będzie nadmiernie utrudnione lub nie będzie leżało w interesie IGM, albo
  3. gdy Użytkownik narusza warunki licencji.
 2. W przypadku gdy wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 1 nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wydawcy, przed upływem 2 lat od zawarcia umowy, Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do żądania zwrotu uiszczonej opłaty za materiał prasowy.
 3. Użytkownik będący Konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny, co spowoduje konsekwencje określone w pouczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3 nie przysługuje, jeżeli Wydawca spełnił świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia przez Wydawcę, że po spełnieniu świadczenia przez Wydawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Wydawca przekazał Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku.
 5. Postanowienia ust. 1, 3 i 4 mają odpowiednie zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r. oraz dotyczy umów zawartych po jego wejściu w życie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5.
 2. Do umów zawartych w okresie między opublikowaniem Regulaminu w niniejszym brzmieniu pod adresem internetowym https://www.igomedia.pl/Regulamin a jego wejściem w życie zastosowanie mają postanowienia dotychczasowego Regulaminu dostępu do materiałów prasowych, z zastrzeżeniem ust. 5
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym rezygnacji z niektórych form dostarczania Materiałów prasowych, w każdym czasie z ważnych przyczyn, za które uważa się:
  1. zmiany przepisów prawa,
  2. wydanie prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej,
  3. zmiany warunków świadczenia usług cyfrowych, wynikające z przyczyn technologicznych lub biznesowych,
  4. zmiany zakresu świadczonych usług cyfrowych,
  5. sytuację, gdy dalsze dostarczanie Materiałów prasowych w formie określonej w umowie będzie nadmiernie utrudnione lub nie będzie leżało w interesie IGM.
 4. Zmiany Regulaminu będę wprowadzane poprzez ich opublikowanie pod adresem internetowym https://www.igomedia.pl/Regulamin oraz będą wchodziły w życie w terminie 7 dni od ich opublikowania. Zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie do umów zawartych po ich wejściu w życie, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 oraz przypadków, gdy co innego będzie wynikało z przepisów, orzeczeń lub decyzji, o których mowa w ust. 3 lit a i b.
 5.  Użytkownicy posiadający konto w Portalu Wiara.pl zostaną poinformowani o opublikowaniu Regulaminu lub jego zmian za pośrednictwem poczty e-mail oraz będą związani odpowiednio Regulaminem lub jego zmianami w terminie ich wejścia w życie, z zastrzeżeniem ust. 6
 6. W przypadku zmian z przyczyn o których mowa w ust. 2 lit. c) - e), Konsumenci posiadający konto w Portalu Wiara.pl będą uprawnieni w terminie 7 dni do nie wyrażenia zgody na zmiany Regulaminu poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail: kontakt@igomedia.pl. W takim przypadku Konsumentów obowiązywał będzie Regulamin w dotychczasowym brzmieniu, a umowa o dostarczanie Materiałów prasowych ulegnie rozwiązaniu na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po otrzymaniu oświadczenia o braku zgody.
 7. Niezależnie od postanowień ust. 5 i 6 w przypadku gdy zmiana Materiału prasowego lub sposobu jego dostarczania istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do Materiału prasowego lub korzystania z niego, Wydawca poinformuje Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w ust. 8.
 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Konsument może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany, o której mowa w ust. 7, lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.
 9. W przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wydawcy przed upływem 2 lat od zawarcia umowy, Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do żądania zwrotu uiszczonej opłaty za Materiał prasowy.
 10. Postanowienia ust. 6 - 9 mają odpowiednie zastosowanie do Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 Pouczenie korzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przesłanego pisemnie na adres: Instytut Gość Media w Katowicach, z siedzibą w Katowicach /40-042/, ul. Wita Stwosza 11, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@igomedia.pl .Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Instytut Gość Media w Katowicach, z siedzibą w Katowicach /40-042/, ul. Wita Stwosza 11, adres e-mail: kontakt@igomedia.pl   

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi…………………

Data zawarcia umowy.....................................................................................

Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) .........................................................................................

Adres konsumenta(-ów) .........................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) ....................................................................................................... (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data .............................................

«« | « | 1 | » | »»
przewiń w dół