Skrypty JS

Regulamin krzyżówki 27/2024

dodane 04.07.2024 08:00

Krzyżówka GN 27/2024


SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Organizatorem konkursu jest Instytut Gość Media
2.    Adres organizatora: Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11.
3.    Data rozpoczęcia konkursu: 4.07.2024 r.
4.    Rozstrzygnięcie konkursu: 18.07.2024 r.
5.    Konkurs będzie miał miejsce w ogólnopolskim wydaniu tygodnika „Gość Niedzielny” nr 27 (data wydawnicza 7 lipca 2024 r.).

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Konkurs adresowany jest do czytelników wydania ogólnopolskiego tygodnika „Gość Niedzielny”. Uczestnicy muszą spełnić wszystkie następujące warunki:
1.  Uczestnikami Konkursu (dalej odpowiednio „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonków, rodziców i dzieci małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III. ZASADY KONKURSU
1.  W pierwszym etapie konkursu należy rozwiązać krzyżówkę i podać główne hasło. Następnie uzupełnić zdanie z użyciem hasła z krzyżówki. Czytelnicy udzielają odpowiedzi na kartkach pocztowych z wklejonym kuponem lub wysyłają smsy. Sms należy wysłać pod numer 7168, wpisując na początku smsa słowo GOSC. Koszt smsa wynosi 1,23 zł brutto. Sms nie może zawierać polskich znaków i nie może przekraczać 160 znaków. Każde przekroczenie tej ilości będzie się wiązało z dodatkową opłatą w wysokości 1,23 zł brutto.
2.  Jury wyłoni laureatów w oparciu o oryginalność przesłanych odpowiedzi na zadane pytanie. Autorzy najciekawszych odpowiedzi otrzymają nagrodę tygodnia.
3.  Uczestnik może przystąpić do Konkursu w terminie od 4.07.2024 do 18.07.2024 r.
4.  Osoba która dokonała Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnia warunki określone w Regulaminie staje się Uczestnikiem Konkursu.

IV. JURY
W skład komisji konkursowej wchodzą następujące osoby:
Barbara Mendecka (przewodnicząca) – kierownik projektu
Inese Błażyca – specjalista ds. promocji
Łukasz Gros – specjalista ds. promocji

V. NAGRODY
1.    Nagrodą tygodnia jest książka Annie Beauducel, Claude Beauducel – „Gdy rodzice się starzeją. Praktyczny i duchowy przewodnik” – Wydawnictwo W drodze.
2.    Organizator poinformuje laureatów konkursu za pomocą kontaktu telefonicznego dokładnie 3 tygodnie po rozpoczęciu danego konkursu. Kontakt telefoniczny nastąpi wyłącznie z osobami, które nadesłały smsy.
3.    W przypadku trzech nieudanych prób telefonicznego skontaktowania się z laureatem, jego prawo do nagrody wygasa.
4.    Laureaci konkursu otrzymają nagrodę za pośrednictwem kuriera lub poczty.
5.    Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie www.krzyzowka.gosc.pl trzy tygodnie po rozpoczęciu konkursu.
6.    Nagrody nie przekraczają wartości 2000 zł. Zostaną przydzielone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

VI. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator (dalej: my).
Uczestnik konkursu może się z nami skontaktować w następujący sposób:
•    listownie na adres: wskazany w pkt. I. 2. Regulaminu
•    przez e-mail: sekretariat@igomedia.pl
2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
a.    Będziemy posługiwać się danymi osobowymi uczestników konkursu w celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.    
b.    Możemy posługiwać się danymi osobowymi uczestników konkursu na podstawie wyrażonej zgody, która jest dobrowolna, ale jednocześnie konieczna, żeby wziąć udział w konkursie. Wyrażenie zgody na posługiwania się danymi osobowymi w celu przeprowadzenia konkursu następuje poprzez zgłoszenie udziału w konkursie.
3. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać dane osobowe uczestników konkursu do momentu zakończenia całego postępowania związanego z przeprowadzeniem konkursu oraz zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych.
4. Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać dane osobowe uczestników konkursu wyłącznie firmom, które z nami współpracują w celu przeprowadzenia konkursu, wydania tygodnika i tym, które będą doręczały nagrody. Tacy odbiorcy posługują się danymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami dlatego, że mają z nami zawartą umowę. Poza tym dane będziemy mogli przekazać tylko i wyłącznie upoważnionym do tego organom państwowym.
5. Prawa uczestników konkursu:
Dlatego że posługujemy się danymi osobowymi uczestników konkursu, mają oni:
a.    prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b.    prawo dostępu do swoich danych osobowych,
c.    prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
d.    prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
e.    prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
f.    prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
g.    prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik konkursu może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali jego dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z uczestnikiem konkursu lub na podstawie jego zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, uczestnik konkursu powinien się z nami skontaktować w sposób powyżej wskazany.
6. Uczestnik konkursu ma:
Prawo wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas danymi osobowymi uczestnika konkursu. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się danymi osobowymi uczestnika konkursu przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Zabezpieczenie danych osobowych.
Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.     Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników drogą pisemną na adres Organizatora: Katowice, ul. Wita Stwosza 11. Zgłoszenie reklamacyjne może być wysłane w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
2.     O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data wysłania zgłoszenia (data stempla pocztowego).
3.  Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
4. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.
5.     Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
6.     Powyższe postanowienia określające postępowanie reklamacyjne, w tym upływ terminu składania reklamacji nie mają wpływu na uprawnienia Uczestników wynikające z niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności uczestnik może dochodzić swoich praw przed sądem, niezależnie od skorzystania z postępowania reklamacyjnego.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
2.    Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu będą wiążące i ostateczne.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
4.    Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009, Nr 201 poz. 1540 ze zm.).
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu.
6.    Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników konkursu autorskich praw majątkowych osób trzecich.

«« | « | 1 | » | »»
przewiń w dół