Regulamin prenumeraty tygodnika Gość Niedzielny i miesięcznika Mały Gość Niedzielny

dodane 16.06.2021 12:48

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje szczegółowe zasady sprzedaży przez Instytut Gość Media w Katowicach, z siedzibą w Katowicach /40-042/, ul. Wita Stwosza 11, który osobowość prawną uzyskał na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1216), nr NIP 954-275-10-90 (dalej „Wydawca”) papierowych wydań tygodnika Gość Niedzielny lub miesięcznika Mały Gość Niedzielny (dalej także łącznie „Czasopisma”) wydanych w ustalonym przez strony okresie czasu („dalej Prenumerata”).
 2. Regulamin jest dostępny dla wszystkich Klientów w siedzibie Wydawcy, a także pod adresem internetowym https://www.igomedia.pl/Zamowprenumerate.  

 

§2 Zawarcie umowy

 1. Zamówienie Prenumeraty składane jest za pośrednictwem:
 1. przelewu bankowego, na rachunek wskazany pod adresem internetowym: https://www.igomedia.pl/Zamowprenumerate,

 

 1. W zamówieniu należy wskazać tytuł Czasopisma, a w przypadku tygodnika Gość Niedzielny – dodatkowo nazwę dodatku diecezjalnego, a także czas trwania (okres) Prenumeraty oraz imię, nazwisko i adres odbiorcy Prenumeraty.
 2. W zamówieniu składanym za pośrednictwem formularza elektronicznego należy wskazać dane wymagane przez Wydawcę niezbędne do wykonania umowy, w tym czas rozpoczęcia Prenumeraty oraz numer telefonu, do kontaktu w związku z dostawą Prenumeraty.
 3. Klient może zmienić adres dostawy Prenumeraty i rodzaj dodatku diecezjalnego w trakcie trwania Prenumeraty, przy czym zmiana będzie skuteczna nie później niż w ciągu 14 dni po uzyskaniu przez Wydawcę informacji w tym zakresie.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego opłacenie.
 5. Po złożeniu zamówienia Wydawca przesyła Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy, które w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem formularza elektronicznego – jest dokonywane za pośrednictwem poczty e-mail lub przez zamieszczenie informacji na koncie w serwisie Wiara.pl.
 6. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 7. Umowa zawierana jest na czas określony równy okresowy Prenumeraty.
 8. W przypadku  tygodnika Gość Niedzielny okresy Prenumeraty są następujące:

a) kwartalny – obejmujący 13 następujących po sobie wydań,

b) półroczny – obejmujący 26 następujących po sobie wydań,

c) roczny – obejmujący 52 najbliższych i następujących po sobie wydań.

 1. W przypadku miesięcznika Mały Gość Niedzielny okresy Prenumeraty są następujące:

a) półroczny – obejmujący 6 następujących po sobie wydań,

b) roczny – obejmujący 11 następujących po sobie wydań.

 1. Pierwszym wydaniem objętym Prenumeratą („najbliższe wydanie”) jest Czasopismo wydane nie później niż w ciągu 14 dni po zaksięgowaniu wpłaty Klienta przez Wydawcę, z zastrzeżeniem ust. 12. W przypadku kiedy Klient posiada wcześniejszą aktualną prenumeratę i dokona nowego zamówienia wtedy „najbliższe wydanie” oznacza pierwsze wydanie po zakończonej Prenumeracie.
 2. W przypadku zamówienia składanego za pośrednictwem formularza elektronicznego pierwszym wydaniem objętym Prenumeratą („najbliższe wydanie”) jest Czasopismo wskazane przez Klienta.
 3. W przypadku braku opłacenia zamówienia w terminie 14 dni jest ono uważane za wycofane.
 4. Na 30 dni przed zakończeniem danego okresu Prenumeraty Wydawca informuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty, a w przypadku gdy Klient wyrazi na to zgodę oraz w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem formularza elektronicznego -  za pośrednictwem poczty e-mail lub przez zamieszczenie informacji na koncie w serwisie Wiara.pl.

§ 3 Cena i koszty dostawy

 1. Cena Prenumeraty zależna jest od okresu na jaki została zawarta umowa oraz znajduje się w cenniku znajdującym się pod adresem internetowym: https://www.igomedia.pl/Zamowprenumerate.  
 2. Przy zamówieniu większej liczby Prenumerat na te same dane adresowe, Wydawca udziela rabatu w zakresie określonym w cenniku, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Cena Prenumeraty zawiera w sobie koszt dostawy Czasopism na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
 4. Klient dokonuje płatności:

a) przelewem bankowym na rachunek wskazany pod adresem internetowym: https://www.igomedia.pl/Zamowprenumerate.  

b) za pośrednictwem systemu Przelewy24, w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem formularza elektronicznego, w formach i na zasadach określonych przez administratora tego systemu - Paypro S.A. z siedzibą w Poznaniu, o których szczegółowa informacja dostępna jest pod adresem internetowym www.przelewy24.pl.

 1. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych metod płatności, o których poinformuje pod adresem internetowym: https://www.igomedia.pl/Zamowprenumerate.  

§ 4 Dodatkowe usługi

 1. Wydawca może organizować akcje promocyjne, w ramach których Klienci będą mogli uzyskać nieodpłatny dostęp do dodatkowych usług świadczonych przez Wydawcę, w szczególności drogą elektroniczną.
 2. Informacje o akcjach promocyjnych, o których mowa ust. 1 oraz ich warunkach zamieszczane będą pod adresem internetowym: https://www.igomedia.pl/Zamowprenumerate, a dodatkowe usługi świadczone będą na zasadach określonych w odrębnych regulaminach dotyczących tych usług.

§5 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje w sprawach dotyczących umowy należy zgłaszać w formie pisemnej na adres siedziby Wydawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail prenumerata@gosc.pl, z zastrzeżeniem reklamacji dotyczących płatności, które należy zgłaszać bezpośrednio do administratora systemu płatności.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację oraz opis okoliczności będącej podstawą reklamacji i wydanie Czasopisma, którego reklamacja dotyczy. 
 3. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Wydawcę.
 4. W przypadku gdy reklamacja będzie zasadna, Wydawca według wyboru Klienta prześle wydanie Czasopisma spoza okresu objętego Prenumeratą albo dokona zwrotu uiszczonej opłaty za objęte reklamacją wydania.
 5. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których szczegółowe informacje dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 6. Wydawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich między konsumentami i przedsiębiorcami (unijna platforma ODR).

§6 Ochrona danych osobowych

 1. Wydawca jest administratorem danych osobowych Klientów oraz odbiorców Prenumeraty (dalej łącznie „Podmioty danych”), a w sprawach dotyczących danych osobowych można się z nim skontaktować w formie pisemnej na adres siedziby Wydawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@igomedia.pl.
 2. Wydawca wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w formie pisemnej na adres siedziby Wydawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@igomedia.pl.
 3. Wydawca posługuje się danymi osobowymi Podmiotów danych w celu realizowania wzajemnych praw i obowiązków w związku z zawartą pomiędzy Wydawcą a Klientem umową Prenumeraty, w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w innych celach, na które zostanie wyrażona odrębna zgoda.
 4. Wydawca posługuje się danymi osobowymi Podmiotów danych na podstawie:
 1. umowy zawartej przez strony; podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla zrealizowania umowy;
 2. umowy zawartej przez Klienta na rzecz odbiorcy Prenumeraty; w takim przypadku dane osobowe tej osoby: imię, nazwisko i adres do doręczeń zostały uzyskane od Klienta, który zawarła umowę na jej rzecz;
 3. zgody – o ile zostanie udzielona w konkretnych przypadkach
 1. Dane osobowe Podmiotów danych będą przechowywane przez okres związany ze zrealizowaniem ww. celu oraz ewentualnych roszczeń z nim związanych, a w innych przypadkach - przez okres wskazany przepisami szczególnymi.
 2. Wydawca będzie przekazywać dane osobowe Podmiotów danych podmiotom pomagającym mu w realizowaniu naszych obowiązków związanych z ww. celem, w szczególności firmom świadczącym usługi drukarskie i kurierskie oraz w razie takiej konieczności uprawnionym organom państwowym. 
 3. Dlatego, że Wydawca posługuje się danymi osobowymi Podmiotów danych, mają oni prawo:
 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych (w przypadkach, w których Wydawca o nią poprosił), ale nie będzie to wpływało na okres przed jej wycofaniem,
 2. dostępu do swoich danych osobowych,
 3. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 4. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Wydawca posługuje się tymi danymi na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Wydawcy swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; Podmioty danych mogą przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Wydawca przesłał ich dane do innego administratora; jednakże Wydawca zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy z Podmiotami danych lub na podstawie zgody Podmiotów danych;

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Wydawcą w sposób wyżej wskazany.

 1. Wydawca nie podejmuje automatycznych decyzji na podstawie danych osobowych Podmiotów danych
 2. Podmiotom danych przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Administratorzy systemów płatności, o których mowa w § 3 ust. 4 b) są administratorami danych osobowych Podmiotów danych, podanych przez nich podczas dokonywania płatności.  

§7 Zakończenie umowy

 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę z ważnych przyczyn z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do żądania zwrotu proporcjonalnej części uiszczonej opłaty.
 2. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy odpłatnej odstąpić od niej bez podawania przyczyny, co spowoduje konsekwencje określone w pouczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego opublikowania pod adresem internetowym https://www.igomedia.pl/Zamowprenumerate/regulamin. Klient, który nie wyraża zgodę na treść Regulaminu, może wypowiedzieć umowę łączącą go z Wydawcą w terminie 14 dni od poinformowania go o treści Regulaminu.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w związku ze zmianami przepisów prawa, a także w związku ze zmianami warunków wykonywania umowy lub zmianami zakresu usług świadczonych przez Wydawcę.
 3. Zmiany Regulaminu będę wprowadzane poprzez ich opublikowanie pod adresem internetowym https://www.igomedia.pl/Zamowprenumerate, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz będą wchodziły w życie w terminie 14 dni od poinformowania o nich Klienta, z zastrzeżeniem ust. 5.
 4. Klienci posiadający konto w serwisie Wiara.pl zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu także za pośrednictwem poczty e-mail lub przez zamieszczenie informacji na koncie w serwisie Wiara.pl.
 5. Klient, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć umowę łączącą go z Wydawcą na piśmie lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres e-mail: prenumerata@gosc.pl, w terminie 14 dni uzyskania informacji o zmianie. W takim przypadku umowa ulegnie rozwiązaniu na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Pouczenie korzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przesłanego pisemnie na adres: Instytut Gość Media w Katowicach, z siedzibą w Katowicach /40-042/, ul. Wita Stwosza 11, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: prenumerata@gosc.pl. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy [Kliknij i przejdź do wersji do druku]

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Instytut Gość Media w Katowicach, z siedzibą w Katowicach /40-042/, ul. Wita Stwosza 11, adres e-mail: prenumerata@gosc.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy prenumeraty.

Data zawarcia umowy.....................................................................................

Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) .........................................................................................

Adres konsumenta(-ów) .........................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) ....................................................................................................... (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data .............................................

 

«« | « | 1 | » | »»
przewiń w dół