Skrypty JS

Regulamin konkursu "Bezpieczeństwo na drodze"

dodane 17.07.2020 11:02

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Instytut Gość Media
 2. Adres organizatora Instytutem Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11   
 3. Data rozpoczęcia konkursu: 18.07.2020 r.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu: 24.07.2020 r.
 5. Konkurs odbędzie się na antenie radia eM 107,6 FM

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Konkurs adresowany jest do słuchaczy radia eM 107,6 FM. Uczestnicy muszą spełnić wszystkie następujące warunki:

1. Uczestnikami Konkursu (dalej odpowiednio „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonków, rodziców i dzieci małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III. ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs polega na wymyśleniu hasła promującego bezpieczeństwo na drodze. Wymyślone hasło należy wysłać smsem pod numer 7168, wpisując na początku smsa słowo EMKA. Koszt smsa wynosi 1,23 zł brutto. Sms nie może zawierać polskich znaków i nie może przekraczać 160 znaków. Każde przekroczenie tej ilości będzie się wiązało z dodatkową opłatą w wysokości 1,23 zł brutto.
 2. Uczestnik może przystąpić do Konkursu w terminie od 18.07. do 24.07.2020 r. do godz. 12.00
 3. Jury wybierze jedną odpowiedź. Wyłoni ją w oparciu o oryginalność przesłanego hasła.
 4. Laureaci zobowiązani są do podania swoich danych personalnych celem przekazania nagrody.
 5. Osoba która dokonała Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnia warunki określone w Regulaminie staje się Uczestnikiem Konkursu.

IV. NAGRODY

 1. Organizator przewiduje nagrodzić jedną osobę. Główną nagrodą w konkursie jest skuter. Fundatorem nagrody jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
 2. Organizator poinformuje laureata konkursu za pomocą kontaktu telefonicznego w dniu 24 lipca br.
 3. Nagroda zostanie wręczona laureatowi 26 lipca br. w godzinach między 13.00 a 16.00 w Tychach, podczas otwarcia Regionalnego Centrum Promocji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (dokładny adres zostanie podany laureatowi podczas kontaktu telefonicznego)
 4. Wszelkie zobowiązania podatkowe związane z przyznaniem nagrody zostaną uregulowane przez Fundatora nagrody, którym jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
 5. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.

V. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Biorąc udział w Konkursie i podając swoje dane osobowe Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie.
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wydania Nagrody Laureatowi oraz rozpatrywania reklamacji.
3. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
5. Osobie udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do wglądu do zgłaszanych danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania, uzupełnienia, a także wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników drogą pisemną na adres Organizatora: Katowice, ul. Wita
Stwosza 11. Zgłoszenie reklamacyjne może być wysłane w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
2. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data wysłania zgłoszenia (data stempla pocztowego).
3. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
4. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.
5. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
6. Powyższe postanowienia określające postępowanie reklamacyjne, w tym upływ terminu składania reklamacji nie mają wpływu na uprawnienia Uczestników wynikające z niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności uczestnik może dochodzić swoich praw przed sądem, niezależnie od skorzystania z postępowania reklamacyjnego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
 3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe uczestników przekazane Organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia Ankiety, doręczenia nagrody zwycięzcom Ankiety i innych celów wynikających wprost z niniejszego regulaminu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia przyznanie ewentualnej nagrody. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 4. Spory odnoszące się do konkursu i z niego wynikające będą rozwiązywane przez organizatora konkursu.
 5. Wszelkie decyzje organizatora będą wiążące i ostateczne.
 6. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem prac konkursowych, nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę materiałów lub uszkodzenia powstałe nie z winy organizatora.
 7. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników konkursu autorskich praw majątkowych osób trzecich.

Administratorem danych osobowych jest Instytut Gość Media (Organizator). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celu przeprowadzenia konkursu „Wygraj książkę w „Gościu Niedzielnym” przez okres do zakończenia całego postępowania konkursowego. Dane osobowe mogą być udostępniane partnerom realizującym z Administratorem powyższy cel oraz uprawnionym organom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia konkursu jak i opublikowanie wyników mogą zostać wycofane przez kontakt na adres e-mail: sekretariat@igomedia.pl.
Regulamin będzie dostępny w siedzibie Instytutu Gość Media oraz na stronie https://www.igomedia.pl/Regulaminy

 

 

 

 

 

 

«« | « | 1 | » | »»
przewiń w dół