OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW RADIA EM

dodane 06.06.2018 00:00

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I ORGANIZATOR

 1. Ogólny regulamin konkursów Instytutu Gość Media, zwany dalej „Regulaminem”, ma zastosowanie do wszystkich konkursów ogłaszanych na antenie Radia eM, chyba że w warunkach danego konkursu wskazano inaczej.
 2. W przypadku rozbieżności między Regulaminem a warunkami danego konkursu pierwszeństwo mają te ostatnie.
 3. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 4. Organizatorem konkursu jest Instytut Gość Media z siedzibą: Katowice /40-042/, ul. Wita Stwosza 11.

 

II. UCZESTNICY, WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I NAGRODY

 1. Konkurs adresowany jest do słuchaczy Radia eM.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Instytutu Gość Media oraz osoby z nimi spokrewnione.
 3. Szczegółowe warunki konkursu przedstawione zostaną na antenie Radia eM w ogłoszeniu o warunkach danego konkursu lub w informacji podanej przez dziennikarza prowadzącego konkurs na antenie Radia eM bezpośrednio przed rozpoczęciem konkursu.
 4. Zgłoszenie do konkursu następuje przez dodzwonienie się pod numer podany na antenie Radia eM w ogłoszeniu o warunkach danego konkursu. Pierwsza osoba, która dodzwoni się na podany numer, wchodzi na antenę i staje się uczestnikiem konkursu.
 5. Dziennikarz prowadzący konkurs wskaże na antenie zadanie konkursowe. Zadaniem uczestnika jest prawidłowe wykonanie zadania konkursowego zgodnie ze wskazówkami prowadzącego.
 6. W ramach konkursu przyznawane będą nagrody określone w warunkach danego konkursu. Uczestnik, który prawidłowo odpowie na pytanie konkursowe, nabywa prawo do nagrody wskazanej w warunkach danego konkursu. Uczestnik, który nie odpowie prawidłowo, nie nabywa prawa do nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 7. Uczestnik, który nabył prawo do nagrody wskazanej w warunkach danego konkursu, otrzyma nagrodę za pośrednictwem poczty lub kuriera bądź przez odbiór osobisty z siedziby Organizatora w ciągu 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu na wskazany przez siebie adres.
 8. Imiona i nazwiska laureatów, którzy wyrazili na to zgodę, zostaną podane na antenie Radia eM, zostaną opublikowane lub podane w inny sposób wskazany w warunkach danego konkursu, w tym poprzez opublikowanie na stronie internetowej prowadzonej przez Organizatora.

 

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator (dalej: my).

Uczestnik konkursu może się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: wskazany w pkt. I. 3. Regulaminu
 • przez e-mail: sekretariat@radioem.pl
 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
 1. Będziemy posługiwać się danymi osobowymi uczestników konkursu w celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. Możemy posługiwać się danymi osobowymi uczestników konkursu na podstawie wyrażonej zgody, która jest dobrowolna, ale jednocześnie konieczna, żeby wziąć udział w konkursie.
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać dane osobowe uczestników konkursu do momentu zakończenia całego postępowania związanego z przeprowadzeniem konkursu oraz zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych.

 1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać dane osobowe uczestników konkursu wyłącznie firmom, które z nami współpracują w celu przeprowadzenia konkursu i tym, które będą doręczały nagrody. Tacy odbiorcy posługują się danymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami dlatego, że mają z nami zawartą umowę. Poza tym dane będziemy mogli przekazać tylko i wyłącznie upoważnionym do tego organom państwowym.

 1. Prawa uczestników konkursu:

Dlatego że posługujemy się danymi osobowymi uczestników konkursu, mają oni:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik konkursu może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali jego dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z uczestnikiem konkursu lub na podstawie jego zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, uczestnik konkursu powinien się z nami skontaktować w sposób powyżej wskazany.

Uczestnik konkursu ma:

Prawo wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas danymi osobowymi uczestnika konkursu. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się danymi osobowymi uczestnika konkursu przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Zabezpieczenie danych osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Podanie na antenie danych osobowych, które ma charakter dobrowolny. Jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu.
 2. Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu będą wiążące i ostateczne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009, Nr 201 poz. 1540 ze zm.).
 5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników konkursu autorskich praw majątkowych osób trzecich.
«« | « | 1 | » | »»
przewiń w dół