Skrypty JS

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW RADIA EM

dodane 06.06.2018 00:00

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I ORGANIZATOR

 1. Niniejszy Ogólny regulamin konkursów Instytutu Gość Media, zwany dalej „Regulaminem”, ma zastosowanie do wszystkich konkursów ogłaszanych na antenie Radia eM, zwanych dalej „Konkursem”, chyba że w warunkach danego Konkursu wskazano inaczej.
 2. W przypadku rozbieżności między Regulaminem a warunkami danego konkursu pierwszeństwo mają te ostatnie.
 3. Organizatorem Konkursu jest Instytut Gość Media z siedzibą w Katowicach /40-042/, ul. Wita Stwosza 11, który osobowość prawną uzyskał na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1216), nr NIP 954-275-10-90.

II. UCZESTNICY, WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I NAGRODY

 1. Konkurs adresowany jest do słuchaczy Radia eM.
 2. Uczestnikami Konkursu, zwanymi dalej także „Uczestnikami” mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Instytutu Gość Media oraz osoby z nimi spokrewnione.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 4. Szczegółowe warunki Konkursu przedstawione zostaną na antenie Radia eM w ogłoszeniu o warunkach danego Konkursu lub w informacji podanej przez dziennikarza prowadzącego Konkurs na antenie Radia eM bezpośrednio przed rozpoczęciem Konkursu.
 5. Zgłoszenie do Konkursu następuje przez dodzwonienie się pod numer podany na antenie Radia eM w ogłoszeniu o warunkach danego Konkursu. Pierwsza osoba, która dodzwoni się na podany numer, wchodzi na antenę i staje się Uczestnikiem.
 6. Dziennikarz prowadzący Konkurs wskaże na antenie zadanie konkursowe. Zadaniem Uczestnika jest prawidłowe wykonanie zadania konkursowego zgodnie ze wskazówkami prowadzącego.
 7. W ramach Konkursu przyznawane będą nagrody określone w warunkach danego Konkursu. Uczestnik, który prawidłowo odpowie na pytanie konkursowe, nabywa prawo do nagrody wskazanej w warunkach danego konkursu. Uczestnik, który nie odpowie prawidłowo, nie nabywa prawa do nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 8. Uczestnik, który nabył prawo do nagrody wskazanej w warunkach danego konkursu, otrzyma nagrodę za pośrednictwem poczty lub kuriera w ciągu 30 dni od rozstrzygnięcia Konkursu na wskazany przez siebie adres.
 9. Przyznane nagrody nie podlegają wymianie ani zamianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 10. Imiona i nazwiska laureatów, którzy wyrazili na to zgodę, zostaną podane na antenie Radia eM lub zostaną podane w inny sposób wskazany w warunkach danego konkursu, w tym poprzez opublikowanie w portalu radioem.pl prowadzonym przez Organizatora.

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, a w sprawach dotyczących danych osobowych można się z nim skontaktować w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@igomedia.pl.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@igomedia.pl.

3. Organizatorposługuje się danymi osobowymi Uczestników Konkursu w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz podania informacji o laureatach:

 1. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, którym jest umożliwienie Uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału i umożliwienie Organizatorowi jego przeprowadzenia oraz archiwizacja dokumentów- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 2.  na podstawie zgody - o ile zostanie udzielona w konkretnych przypadkach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; podanie danych w takich przypadkach jest dobrowolne, a brak ich przekazania nie wpływa negatywnie na sytuację prawną.

4. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Konkursu przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania:

 1. w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora - do momentu ustania ww. interesu lub do momentu wniesienia podlegającego uwzględnieniu sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 2. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do momentu wycofania zgody,
 1. Organizator będzie przekazywać dane osobowe Uczestników Konkursu podmiotom pomagającym mu w realizowaniu obowiązków związanych z ww. celami, w szczególności firmom świadczącym usługi drukarskie i kurierskie, Poczcie Polskiej oraz w razie takiej konieczności uprawnionym organom państwowym. 
 2. Dlatego, że Organizator posługuje się danymi osobowymi Uczestników Konkursu, mają oni prawo:
 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych (w przypadkach, w których Organizator o nią poprosił), ale nie będzie to wpływało na okres przed jej wycofaniem,
 2. dostępu do swoich danych osobowych,
 3. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 4. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Wydawca posługuje się tymi danymi na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Organizator swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; Uczestnicy Konkursu mogą przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Organizator przesłał ich dane do innego administratora; jednakże Wydawca zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy z Uczestnikami Konkursu lub na podstawie zgody Uczestników Konkursu;

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Organizatorem w sposób wyżej wskazany.

 1. Organizator nie podejmuje automatycznych decyzji na podstawie danych osobowych Uczestników Konkursu.
 2. Uczestnikom Konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Podanie na antenie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 2. Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu będą wiążące i ostateczne.
 3. Interpretacja Regulaminu leży wyłącznie w gestii Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu, bądźprzesunięcia jego terminu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 5. Praw wynikających z uczestnictwa w Konkursie, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można zbyć ani przenieść.
 6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009, Nr 201 poz. 1540 ze zm.).
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z powodu podania błędnych danych przez Uczestnika, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany lub braku możliwości poinformowania Uczestników o nagrodach i sposobach ich wydania z przyczyn niezależnych od Organizatora, a także za doręczenie i terminowość doręczenia wysyłanych listów i przesyłek.
 8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestników Konkursu przepisów prawa, w szczególności autorskich praw majątkowych osób trzecich.
«« | « | 1 | » | »»
przewiń w dół