Skrypty JS

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW MIESIĘCZNIKA „MAŁY GOŚĆ NIEDZIELNY”

dodane 17.05.2018 08:24

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I ORGANIZATOR

 1. Ogólny regulamin konkursów miesięcznika „Mały Gość Niedzielny”, zwany dalej „Regulaminem”  ma zastosowanie do wszystkich konkursów zamieszczanych na łamach miesięcznika „Mały Gość Niedzielny” lub portalu malygosc.pl, zwanych dalej łącznie „konkursem”, chyba że w warunkach danego konkursu wskazano inaczej. W przypadku rozbieżności między regulaminem a warunkami danego konkursu pierwszeństwo mają te ostatnie.
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 3. Organizatorem konkursu jest Instytut Gość Media z siedzibą: Katowice /40-042/, ul. Wita Stwosza 11.

II. UCZESTNICY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs adresowany jest do czytelników miesięcznika „Mały Gość Niedzielny” i użytkowników serwisu internetowego malygosc.pl.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie po uzyskaniu uprzedniej zgody opiekuna prawnego. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Instytutu Gość Media oraz osoby z nimi spokrewnione.
 3. Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres e-mail wskazany w warunkach danego konkursu, w terminie określonym na łamach miesięcznika „Mały Gość Niedzielny” lub portalu malygosc.pl.
 4. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:
 1. odpowiednio odpowiedź na pytanie konkursowe (w tym zagadkę) bądź inną pracę konkursową wskazaną w warunkach danego konkursu,
 2. imię, nazwisko, adres domowy i adres e-mail,
 3. zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska w informacji o wynikach konkursu, której wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu,
 4. oświadczenie o akceptacji regulaminu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu,
 5. Zgody i oświadczenia, o których mowa w pkt. 4.c i 4.d mogą zostać udzielone w dowolnej formie, w tym  poprzez przesłanie na adres e-mail  wskazany w warunkach danego konkursu.
 1. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
 2. Zgłoszenia dokonane niezgodnie z zasadami określonymi w pkt. 2-5 powyżej nie będą brały udziału w konkursie.

III. NAGRODY I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. W ramach konkursu przyznawane będą nagrody określone w warunkach danego konkursu.
 2. Zasady przyznawania nagród określone zostaną w warunkach danego konkursu. Jeżeli w warunkach danego konkursu nie ustalono inaczej, w celu oceny prac konkursowych lub weryfikacji prawidłowości odpowiedzi na pytanie konkursowe i wyłonienia laureatów organizator powoła komisję konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele organizatora.
 3. Imiona i nazwiska laureatów zostaną opublikowane na stronie www.malygosc.pl.

4.   Laureat konkursu otrzyma nagrodę za pośrednictwem poczty lub kuriera w ciągu 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu na adres wskazany przez laureata.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator (dalej: my).

Uczestnik konkursu może się z nami skontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres: wskazany w pkt. I. 3. Regulaminu
 2. przez e-mail: sekretariat@igomedia.pl
 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
 1. Będziemy posługiwać się danymi osobowymi uczestników konkursu w celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.    
 2. Możemy posługiwać się danymi osobowymi uczestników konkursu na podstawie wyrażonej zgody, która jest dobrowolna, ale jednocześnie konieczna, żeby wziąć udział w konkursie.
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać dane osobowe uczestników konkursu do momentu zakończenia całego postępowania związanego z przeprowadzeniem konkursu oraz zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych.

 1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać dane osobowe uczestników konkursu wyłącznie firmom, które z nami współpracują w celu przeprowadzenia konkursu, wydania miesięcznika i tym, które będą doręczały nagrody. Tacy odbiorcy posługują się danymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami dlatego, że mają z nami zawartą umowę. Poza tym dane będziemy mogli przekazać tylko i wyłącznie upoważnionym do tego organom państwowym.

 1. Prawa uczestników konkursu:

Dlatego że posługujemy się danymi osobowymi uczestników konkursu, mają oni:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik konkursu może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali jego dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z uczestnikiem konkursu lub na podstawie jego zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, uczestnik konkursu powinien się z nami skontaktować w sposób powyżej wskazany.

Uczestnik konkursu ma:

Prawo wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas danymi osobowymi uczestnika konkursu. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się danymi osobowymi uczestnika konkursu przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Zabezpieczenie danych osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
 2. Wszelkie decyzje organizatora dotyczące konkursu będą wiążące i ostateczne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009, Nr 201 poz. 1540 ze zm.).
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu.
 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników konkursu autorskich praw majątkowych osób trzecich.

Załącznik nr 1

Oświadczenie

_ * Oświadczam, że zapoznałam(-łem) się z Ogólnym Regulaminem Konkursów Miesięcznika „Mały Gość Niedzielny” i akceptuję jego warunki (pełny tekst Regulaminu dostępny na www.malygosc.pl/Konkursy) oraz ** (w przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu) wyrażam zgodę na udział pozostającej(-ego) pod moją opieką prawną .....................................................................................,

Załącznik nr 2

Zgoda

na przetwarzanie i publikację danych osobowych i publikację danych osobowych

_ * Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Gość Media w Katowicach, ul. Wita Stwosza 11, (Organizatora) danych osobowych w postaci ** mojego imienia, nazwiska, adresu domowego i e-mail lub ** (w przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu) imienia, nazwiska, adresu domowego i e-mail pozostającej(-ego) pod moją opieką prawną w celu przeprowadzenia konkursu.

_ * Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości ** mojego imienia i nazwiska lub ** (w przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu) imienia i nazwiska pozostającej(-ego) pod moją opieką prawną w związku z udziałem w konkursie na łamach „Małego Gościa” lub na stronie www.malygosc.pl.

Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody w celu przeprowadzenia konkursu, przez okres do zakończenia postępowania konkursowego. Dane osobowe mogą być udostępniane partnerom realizującym z Administratorem powyższy cel oraz uprawnionym organom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie (przez kontakt na adres e-mail: sekretariat@igomedia.pl) bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

* Zakreślenie pól jest dobrowolne, ale konieczne, żeby wziąć udział w konkursie.    

 ** Niewłaściwe skreślić.

«« | « | 1 | » | »»
przewiń w dół