Skrypty JS

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW INSTYTUTU GOŚĆ MEDIA

GOSC.PL

dodane 17.05.2018 00:00

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I ORGANIZATOR

1.    Niniejszy Ogólny regulamin konkursów Instytutu Gość Media, zwany dalej „Regulaminem”, ma zastosowanie do wszystkich konkursów organizowanych przez Instytut Gość Media, w tym konkursu „Krzyżówka” zamieszczonego na łamach tygodnika „Gość Niedzielny”, zwanych dalej łącznie „Konkursem”, chyba, że w warunkach danego Konkursu wskazano inaczej, z zastrzeżeniem pkt 2.
2.    Zasady przeprowadzania Konkursów zamieszczanych na łamach miesięcznika „Mały Gość Niedzielny” i serwisu malygosc.pl określa odrębny Ogólny regulamin konkursów miesięcznika „Mały Gość Niedzielny”, chyba że w warunkach danego Konkursu określono inaczej. Zasady przeprowadzania konkursów ogłaszanych na antenie Radia eM określa odrębny Ogólny regulamin konkursów Radia eM.
3. Szczegółowe warunki danego konkursu „Krzyżówka” określają każdorazowo Szczegółowe regulaminy Konkursu „Krzyżówka”  publikowane na stronie internetowej www.igomedia.pl/Regulaminy.

4.    W przypadku rozbieżności między Regulaminem a warunkami danego Konkursu pierwszeństwo mają te ostatnie.
5.    Organizatorem Konkursu jest Instytut Gość Media z siedzibą w Katowicach /40-042/, ul. Wita Stwosza 11, który osobowość prawną uzyskał na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1216), nr NIP 954-275-10-90.

II. UCZESTNICY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkursu adresowany jest do uczestników określonych w warunkach danego Konkursu. Jeżeli warunki danego Konkursu nie stanowią inaczej zastosowanie znajdują poniższe postanowienia niniejszego Regulaminu.   

2. Konkurs adresowany jest do czytelników tygodnika „Gość Niedzielny” i użytkowników serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora, z wyjątkiem serwisu malygosc.pl. Konkurs „Krzyżówka” zamieszczony na łamach tygodnika „Gość Niedzielny” adresowany jest do czytelników tygodnika „Gość Niedzielny”.
3.    Uczestnikami Konkursu, zwanymi dalej także „Uczestnikami" mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Instytutu Gość Media oraz osoby z nimi spokrewnione, a także osoby w jakikolwiek sposób zaangażowane w przygotowanie Konkursu.
4.    Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na wskazany w warunkach danego Konkursu adres e-mail, numer pod który należy wysłać wiadomość SMS lub adres pocztowy: 40-958 Katowice 2, skr. poczt. 659, w terminie określonym w warunkach danego Konkursu, w tym na łamach tygodnika „Gość Niedzielny” lub serwisie internetowym prowadzonym przez Organizatora. W przypadku Konkursu „Krzyżówka”, zamieszczonego na łamach tygodnika „Gość Niedzielny”  zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres pocztowy 40-958 Katowice 2, skr. poczt. 659.
5.    Zgłoszenie konkursowe, jeżeli warunki danego Konkursu nie stanowią inaczej, powinno zawierać:
a)    w każdym przypadku - odpowiednio odpowiedź na pytanie konkursowe, rozwiązanie zadania konkursowego, bądź inną pracę konkursową wskazaną w warunkach danego Konkursu,
b)    w przypadku Konkursu „Krzyżówka” zamieszczonego na łamach tygodnika „Gość Niedzielny”, z wyjątkiem zgłoszeń wysyłanych drogą smsową - wypełniony kupon kontrolny zamieszczony w tygodniu „Gość Niedzielny” z numerem danej krzyżówki wraz z podaniem z imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz telefonu lub adresu email oraz z oświadczeniem o akceptacji Regulaminu i zgodą na publikację danych osobowych w informacjach o wynikach,
c)    w przypadku innych Konkursów niż „Krzyżówka”, z wyjątkiem zgłoszeń wysyłanych drogą smsową:
- imię, nazwisko adres korespondencyjny oraz telefon lub adres e-mail Uczestnika,
- oświadczenie o akceptacji regulaminu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu,
- zgodę na podanie do wiadomości publicznej danych osobowych Uczestnika w informacjach o wynikach, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
6. Zgody i oświadczenia, o których mowa w ust. 5 c mogą zostać udzielone w formie pisemnej lub poprzez przesłanie na adres e-mail  wskazany w warunkach danego Konkursu.
7.    Wysyłanie zgłoszenia drogą smsową jest jednoznaczne z akceptują Regulamin, a zgoda na  podanie do wiadomości publicznej danych osobowych Uczestnika w informacjach o wynikach może zostać udzielona przed upublicznieniem tych danych w dowolnej formie, w tym  poprzez przesłanie na adres e-mail  wskazany w warunkach danego Konkursu.
8.Uczestnik zgłaszając się do konkursu oraz przekazując pracę konkursową przenosi na Organizatora prawo własności do pracy konkursowej. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

9. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.     

10. Prace konkursowe zgłoszone niezgodnie z zasadami określonymi w pkt 2-7.powyżej nie będą brały udziału w Konkursie.

III. NAGRODY I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1.    W ramach Konkursu przyznawane będą nagrody określone w warunkach danego Konkursu.
2.    Zasady przyznawania nagród określone zostaną w warunkach danego Konkursu. Jeżeli warunki danego Konkursu nie stanowią inaczej zastosowanie znajdują poniższe postanowienia niniejszego Regulaminu

3. W celu oceny prac konkursowych lub weryfikacji prawidłowości odpowiedzi na pytanie konkursowe i wyłonienia laureatów organizator powoła komisję konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora.
4. Imiona i nazwiska laureatów, którzy wyrazili na to zgodę zostaną podane w sposób wskazany w warunkach danego Konkursu, w tym poprzez opublikowane w tygodniku „Gość Niedzielny” lub opublikowanie w serwisie internetowym  prowadzonym przez Organizatora.
5. Laureat Konkursu otrzyma nagrodę za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej na adres wskazany przez laureata w ciągu 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

6. Przyznane nagrody nie podlegają wymianie ani zamianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

IV. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy konkursowej i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone prawami osób trzecich.

2. Przesyłając pracę konkursową Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora majątkowe prawa autorskie do niej wraz z prawami zależnymi.

3.  Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:

 1. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie dokonywane podczas wprowadzania, druku, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym: w wersji papierowej, techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;
 2. publikowanie całości utworu albo jego poszczególnych elementów w dowolnej formie, w tym w ramach: publikacji papierowej, Internetowej.
 3. tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian ;
 4. obrót oryginałem albo egzemplarzami na których utwór utrwalono, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem, a także rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

3. Prace konkursowe nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony praw autorskich, dóbr osobistych, prawa do wizerunku lub danych osobowych, a także godzić w dobre imię Kościoła Rzymskokatolickiego,pozostawać w sprzeczności z jego nauczaniem albo etyką chrześcijańską lub naruszać inne wartości propagowane przez Organizatora.

4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia zakazu, o którym mowa w pkt 3 powyżej (np. podejrzenia plagiatu), Organizator może wykluczyć pracę konkursową z Konkursu. Wykluczone prace konkursowe nie będą brały udziału w Konkursie, decyzja w powyższym przedmiocie należy wyłącznie do Organizatora.

 

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, a w sprawach dotyczących danych osobowych można się z nim skontaktować w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@igomedia.pl.

2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@igomedia.pl.

3. Organizator posługuje się danymi osobowymi Uczestników Konkursu w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz podania informacji o laureatach:

 1. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, którym jest umożliwienie Uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału i umożliwienie Organizatorowi jego przeprowadzenia oraz archiwizacja dokumentów- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 2.  na podstawie zgody - o ile zostanie udzielona w konkretnych przypadkach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; podanie danych w takich przypadkach jest dobrowolne, a brak ich przekazania nie wpływa negatywnie na sytuację prawną.

4. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Konkursu przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania:

 1. w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora - do momentu ustania ww. interesu lub do momentu wniesienia podlegającego uwzględnieniu sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 2. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do momentu wycofania zgody,
 1. Organizator będzie przekazywać dane osobowe Uczestników Konkursu podmiotom pomagającym mu w realizowaniu obowiązków związanych z ww. celami, w szczególności firmom świadczącym usługi drukarskie i kurierskie, Poczcie Polskiej oraz w razie takiej konieczności uprawnionym organom państwowym. 
 2. Dlatego, że Organizator posługuje się danymi osobowymi Uczestników Konkursu, mają oni prawo:
 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych (w przypadkach, w których Organizator o nią poprosił), ale nie będzie to wpływało na okres przed jej wycofaniem,
 2. dostępu do swoich danych osobowych,
 3. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 4. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Wydawca posługuje się tymi danymi na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Organizator swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; Uczestnicy Konkursu mogą przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Organizator przesłał ich dane do innego administratora; jednakże Wydawca zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy z Uczestnikami Konkursu lub na podstawie zgody Uczestników Konkursu;

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Organizatorem w sposób wyżej wskazany.

 1. Organizator nie podejmuje automatycznych decyzji na podstawie danych osobowych Uczestników Konkursu.
 2. Uczestnikom Konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

 

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników drogą pisemną na adres siedziby Organizatora.

2. Zgłoszenie reklamacyjne może być wysłane w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data wysłania zgłoszenia (data stempla pocztowego).
3.  Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji składającego reklamację, okoliczności będące podstawą reklamacji, a także nazwę Konkursu i datę jego ogłoszenia.4.     Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
5. Powyższe postanowienia określające postępowanie reklamacyjne, w tym upływ terminu składania reklamacji nie mają wpływu na inne uprawnienia Uczestników wynikające z niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności Uczestnik może dochodzić swoich praw przed sądem, niezależnie od skorzystania z postępowania reklamacyjnego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2. Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu będą wiążące i ostateczne.

3. Interpretacja Regulaminu leży wyłącznie w gestii Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia Konkursu bądź zmiany jego terminu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

5. Praw wynikających z uczestnictwa w Konkursie, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można zbyć ani przenieść.
6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009, Nr 201 poz. 1540 ze zm.).
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia lub nieskuteczność zgłoszenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności technicznych dotyczących operatorów internetowych lub sieci telefonii komórkowej, albo z powodu błędnego podania danych adresowych.

8. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z powodu podania błędnych danych przez Uczestnika, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany w trybie właściwym dla dokonania zgłoszenia lub braku możliwości poinformowania Uczestników o nagrodach i sposobach ich wydania z przyczyn niezależnych od Organizatora, a także za doręczenie i terminowość doręczenia wysyłanych listów i przesyłek.
9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestników Konkursu przepisów prawa, w szczególności autorskich praw majątkowych osób trzecich.


Załącznik nr 1
Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem dotyczącym konkursu ………………… (nazwa konkursu), organizowanego przez Organizatora i akceptuję jego warunki.

Oświadczam ponadto, że przysługują mi autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy konkursowej, a praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich.

Załącznik nr 2
Zgoda
na publikację danych osobowych w informacji o wynikach

Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w konkursie ………….. (nazwa konkursu) organizowanym przez Organizatora w informacji o jego wynikach w tygodniku „Gość Niedzielny” i na stronie internetowej prowadzonej przez Organizatora.

 

 

 

«« | « | 1 | » | »»
oceń artykuł Pobieranie..
przewiń w dół