OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW INSTYTUTU GOŚĆ MEDIA

dodane 17.05.2018 00:00

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I ORGANIZATOR

 1. Ogólny regulamin konkursów Instytutu Gość Media, zwany dalej „Regulaminem”, ma zastosowanie do wszystkich konkursów organizowanych przez Instytut Gość Media, w tym konkursu „Krzyżówka” zamieszczonego na łamach tygodnika „Gość Niedzielny”, zwanych dalej łącznie „konkursem”, chyba, że w warunkach danego konkursu wskazano inaczej, z zastrzeżeniem pkt 2.
 2. Warunki konkursów zamieszczanych na łamach miesięcznika „Mały Gość Niedzielny” lub portalu malygosc.pl określa odrębny Ogólny regulamin konkursów miesięcznika „Mały Gość Niedzielny”. Warunki konkursów ogłaszanych na antenie radia eM określa odrębny Ogólny regulamin konkursów radia eM.
 3. W przypadku rozbieżności między Regulaminem a warunkami danego konkursu pierwszeństwo mają te ostatnie.
 4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 5. Organizatorem konkursu jest Instytut Gość Media z siedzibą: Katowice /40-042/, ul. Wita Stwosza 11.

II. UCZESTNICY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs adresowany jest do czytelników tygodnika „Gość Niedzielny” i użytkowników serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora, z wyjątkiem portalu malygosc.pl. Konkurs „Krzyżówka” zamieszczony na łamach tygodnika „Gość Niedzielny” adresowany jest do czytelników tygodnika „Gość Niedzielny”.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Instytutu Gość Media oraz osoby z nimi spokrewnione.
 3. Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na: wskazany w warunkach danego konkursu adres e-mail lub adres pocztowy: 40-958 Katowice 2, skr. poczt. 659, w terminie określonym na łamach tygodnika „Gość Niedzielny” portalu gosc.pl lub portalu Wiara.pl. W przypadku konkursu „Krzyżówka”, zamieszczonego na łamach tygodnika „Gość Niedzielny” zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres pocztowy 40-958 Katowice 2, skr. poczt. 659.
 4. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:
 1. w każdym przypadku odpowiednio odpowiedź na pytanie konkursowe bądź inną pracę konkursową wskazaną w warunkach danego konkursu,
 2. w przypadku konkursu „Krzyżówka” zamieszczonego na łamach tygodnika „Gość Niedzielny” - wypełniony kupon kontrolny zamieszczony w tygodniu „Gość Niedzielny” z numerem danej krzyżówki wraz z podaniem z imienia, nazwiska i adresu domowego oraz z oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i o akceptacji Regulaminu,
 3. w przypadku innych konkursów niż „Krzyżówka”:

- imię, nazwisko, telefon, adres domowy i adres e-mail,

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu,

- oświadczenie o akceptacji regulaminu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 1. Zgody i oświadczenia, o których mowa w ust. 4 c mogą zostać udzielone w dowolnej formie, w tym poprzez przesłanie na adres e-mail wskazany w warunkach danego konkursu.
 2. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
 3. Zgłoszenia dokonane niezgodnie z zasadami określonymi w pkt 2-5 powyżej nie będą brały udziału w konkursie.

III. NAGRODY I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. W ramach konkursu przyznawane będą nagrody określone w warunkach danego konkursu.
 2. Zasady przyznawania nagród określone zostaną w warunkach danego konkursu. Jeżeli w warunkach danego konkursu nie ustalono inaczej w celu oceny prac konkursowych lub weryfikacji prawidłowości odpowiedzi na pytanie konkursowe i wyłonienia laureatów organizator powoła komisję konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele organizatora.

4. Laureat konkursu otrzyma nagrodę za pośrednictwem poczty lub kuriera bądź przez odbiór osobisty z siedziby Organizatora w ciągu 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu, na adres wskazany przez laureata.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator (dalej: my).

Uczestnik konkursu może się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: wskazany w pkt. I. 3. Regulaminu
 • przez e-mail: sekretariat@igomedia.pl
 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
 1. Będziemy posługiwać się danymi osobowymi uczestników konkursu w celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. Możemy posługiwać się danymi osobowymi uczestników konkursu na podstawie wyrażonej zgody, która jest dobrowolna, ale jednocześnie konieczna, żeby wziąć udział w konkursie.
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać dane osobowe uczestników konkursu do momentu zakończenia całego postępowania związanego z przeprowadzeniem konkursu oraz zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych.

 1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać dane osobowe uczestników konkursu wyłącznie firmom, które z nami współpracują w celu przeprowadzenia konkursu, wydania tygodnika i tym, które będą doręczały nagrody. Tacy odbiorcy posługują się danymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami dlatego, że mają z nami zawartą umowę. Poza tym dane będziemy mogli przekazać tylko i wyłącznie upoważnionym do tego organom państwowym.

 1. Prawa uczestników konkursu:

Dlatego że posługujemy się danymi osobowymi uczestników konkursu, mają oni:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik konkursu może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali jego dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z uczestnikiem konkursu lub na podstawie jego zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, uczestnik konkursu powinien się z nami skontaktować w sposób powyżej wskazany.

Uczestnik konkursu ma:

Prawo wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas danymi osobowymi uczestnika konkursu. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się danymi osobowymi uczestnika konkursu przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Zabezpieczenie danych osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
 2. Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu będą wiążące i ostateczne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009, Nr 201 poz. 1540 ze zm.).
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu.
 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników konkursu autorskich praw majątkowych osób trzecich.

 

Załącznik nr 1

Zgoda

na przetwarzanie i publikację danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w konkursie ………….. (nazwa konkursu) organizowanym przez Organizatora w informacji o jego wynikach w tygodniku „Gość Niedzielny” i na stronie internetowej prowadzonej przez Organizatora.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu domowego, telefonu i adresu e-mail, w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności podania danych oraz że zostałam/em poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz o prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, a także o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w sposób, o którym mowa w Regulaminie.

 

…………….

 

Załącznik nr 2

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem dotyczącym konkursu ………………… (nazwa konkursu), organizowanego przez Organizatora i akceptuję jego warunki. Jednocześnie wyrażam zgodę na kontakt Organizatora ze mną na podane przeze mnie dane kontaktowe w celu potwierdzenia mojej zgody.

…………….

«« | « | 1 | » | »»
oceń artykuł
przewiń w dół