Skrypty JS

Regulamin FORUM.WIARA.PL

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin reguluje szczegółowe zasady korzystania za pośrednictwem sieci Internet przez osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Użytkownicy”) z serwisu internetowego w domenie forum.wiara.pl (dalej „Forum Wiara.pl”), należącej do Instytutu Gość Media w Katowicach, z siedzibą w Katowicach /40-042/, ul. Wita Stwosza 11, który osobowość prawną uzyskał na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1216), nr NIP 954-275-10-90 (dalej „Operator”).

2. Regulamin jest dostępny dla wszystkich Użytkowników pod adresem internetowym https://www.igomedia.pl/Regulamin-forum .

§2 Wymagania techniczne

Do korzystania z Forum Wiara.pl wymagane jest:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet

b) aktualna wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript,

c) posiadanie konta w serwisie internetowym w domenie wiara.pl (dalej „Portal Wiara.pl”) i zalogowanie do niego.

§ 3 Korzystanie z Forum Wiara.pl

1. Forum Wiara.pl stanowi płaszczyznę wyrażania indywidualnych opinii Użytkowników, wymiany poglądów i prowadzenia dyskusji, poprzez dokonywanie wpisów tekstowych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zamieszczenie wpisu na Forum Wiara.pl oznacza jego upublicznienie w sieci Internet, a zatem możliwe jest zapoznanie się z nim osób trzecich. Zamieszczając wpis na forum, w stosunku do którego przesłano odpowiedź, Użytkownik akceptuje fakt, że nie będzie mógł w przyszłości żądać jego usunięcia, gdyż treść wpisu pozostanie na forum nawet w przypadku całkowitego usunięcia konta, gdyż takiego rozwiązania wymaga zachowanie ciągłości dyskusji, przy czym w takim przypadku w miejsce nazwy wpisu zostanie zamieszczona informacja Anonim – konto usunięte.

3. Użytkownik powinien dokonywać wpisów w języku polskim. Dopuszcza się zamieszczanie krótkich tekstów w języku obcym pod warunkiem, że Użytkownik zamieszczający wpis przetłumaczy je na język polski.

4. Użytkownik może dokonać wpisu poprzez:

a) stworzenie w ramach istniejących działów nowego tematu,

b) przesłanie odpowiedzi wobec dokonanego już wpisu.

5. Użytkownik posiadający uprawnienia moderatora (dalej „Moderator”) jest uprawniony do:

a) tworzenia nowych działów samodzielnie lub na wniosek innych Użytkowników,

b) do dokonywania usunięcia wpisów lub ich części zamieszczonych przez innych Użytkowników w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie,

c) do dokonywania blokady tematu, które utraciły aktualność lub w zakresie których dyskusja zakończyła się (tj. w szczególności nie zamieszczono odpowiedzi przez 14 dni) oraz do jego przeniesienia do podforum „Czytelnia”.

6. Użytkownik może edytować swoje wpisy w ciągu 10 min od ich zamieszczenia. W przypadku chęci dokonania zmian w swoim poście po czasie możliwej przez siebie edycji lub w razie chęci usunięcia swojego wpisu (z wyjątkiem wpisów w stosunku do których udzielono odpowiedzi), Użytkownik powinien skontaktować się z Moderatorem przypisanym do działu, w którym wypowiedź została napisana.

7. Użytkownicy powinni dokonywać wpisów zgodnie z linią tematyczną wyznaczoną przez nazwę działu lub tematu oraz przez założenia określone i udostępnione przez Moderatora lub Użytkownika przy założeniu działu lub tematu.

8. Użytkownicy nie powinni tworzyć tematów podobnych do tematów już istniejących. Przed założeniem nowego tematu Użytkownik może sprawdzić, czy nie istnieje temat podobny, za pośrednictwem wyszukiwarki dostępnej pod adresem: http://forum.wiara.pl/search.php.

9. Wszelkie cytaty winny być używane w odpowiednim kodzie: „Quote” oraz powinny być skomentowane. W przypadku odnoszenia się do całej ostatniej wypowiedzi w temacie nie należy jej powielać cytowaniem.

10. Użytkownicy nie powinni zamieszczać wpisów w postaci jednozdaniowych lub jednowyrazowych wstawek, w tym zawierających jedynie emotikony.

11. Podpis pod wpisem nie może zawierać imienia Boga, imion/nazw demonów, imion/nazw świętych/bóstw w żadnej religii, imienia i nazwiska innych niż Użytkownik osób, a także słów powszechnie uważanych za obraźliwe.

12. Użytkownicy nie mogą dokonywać wpisów za pośrednictwem dwóch lub więcej kont w Portalu Wiara.pl, w szczególności w celu popierania swojego stanowiska.

§4 Odpowiedzialność za wpisy

1. Wpisy zamieszczone przez Użytkowników na Forum Wiara.pl, są prywatnymi opiniami i poglądami Użytkownika, który je zamieścił i nie mogą być w żaden sposób identyfikowane ze stanowiskiem Operatora.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wpisy zamieszczone na Forum Wiara.pl i zobowiązuje się, że będą zgodne z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Operator oraz Moderatorzy nie ingerują w wpisy, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w niniejszym Regulaminie lub przepisach prawa.

§5 Zakaz dostarczania treści bezprawnych

1. Użytkownik nie może zamieszczać, przechowywać, rozpowszechniać lub propagować wpisów zawierających treści niezgodne z prawem lub zabronione przez niniejszy Regulamin.

2. W szczególności zabronione jest zamieszczanie, przechowywanie, rozpowszechnianie lub propagowanie treści:

a) sprzecznych z prawem, w szczególności naruszających regulacje dotyczące ochrony własności intelektualnej, dóbr osobistych lub danych osobowych, a także zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym wprowadzające w błąd lub stanowiące podszywanie się pod inne osoby,

b) sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, w szczególności zawierających treści wulgarne lub sprzeczne z dobrymi obyczajami, bądź podstawowymi zasadami kultury osobistej;

c) promujące niemoralne postawy i zachowania;

d) szerzące nienawiść, podżegają do przemocy albo innych zachowań sprzecznych z prawem lub stanowią formę agresji werbalnej;

e) faszystowskich, komunistycznych, rasistowskich (w tym antysemickich);

f) przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym erotycznych lub pornograficznych;

g) godzących w dobre imię Kościoła Rzymskokatolickiego lub sprzecznych z jego nauczaniem albo etyką chrześcijańską lub naruszających inne wartości propagowane przez Operatora

h) stanowiących werbowanie do wszelkich organizacji, w tym sekt,

i) stanowiących prośby o pomoc, chyba że Użytkownik uzyska uprzednią zgodę Operatora na ich zamieszczenie,

j) służących reklamie lub innym celom komercyjnym.

3. Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia zamieszczenia przez innych Użytkowników wpisów niezgodnych z prawem lub zabronionych przez niniejszy Regulamin. Zgłoszenie następuje za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego w stopce portalu Wiara.pl pod ikoną „Zgłoś błąd” oraz wymaga podania aktywnego adresu e-mail oraz opisu okoliczności będącej przedmiotem zgłoszenia.

4. Operator ma prawo do usunięcia danych z serwera, w tym usunięcia ze skutkiem natychmiastowym poszczególnych wpisów zamieszczonych przez Użytkownika, w przypadku gdy zamieszczony wpis jest niezgodny z prawem lub zabroniony przez niniejszy Regulamin, w szczególności przez § 5 ust. 2.

§6 Moderatorzy

1. Moderatorzy podejmują opisane w Regulaminie interwencje mające na celu eliminowanie treści, które w ocenie Użytkowników naruszają Regulamin.

2. Każdy Moderator może interweniować w obrębie całego Forum Wiara.pl, ze szczególnym uwzględnieniem działu, do którego został przypisany.

3. Interwencja Moderatora może przybierać następujące formy:

a) wpisu zwracającego ostrzeżenie Użytkownika;

b) zwrócenia uwagi Użytkownikowi poprzez wysłanie do niego prywatnej wiadomości lub wiadomości e-mail;

c) poproszenia Użytkownika o wyjaśnienie stanowiska lub w skrajnych przypadkach przeproszenie przez Użytkownika innych Użytkowników;

d) zablokowanie tematu;

e) usunięcia całego tematu;

4. Moderator, po skorzystania z jednej z form określonych w § 6 ust. 3 a w szczególnych przypadkach bez skorzystania z takich form, ma prawo wycięcia lub zmiany części wpisów (z wyraźnym zaznaczeniem, w którym miejscu nastąpiła interwencja, co w drobnych przypadkach oznaczane jest przez nawias kwadratowy z wielokropkiem, pisany kursywą) lub usunięcia wpisów:

a) naruszających § 3 ust. 7-12,

b) zawierające treści wulgarne lub sprzeczne z podstawowymi zasadami kultury osobistej,

c) stanowiących werbowanie do wszelkich organizacji, w tym sekt,

d) propagujących poglądy i działania sprzeczne z nauczaniem Kościoła Rzymskokatolickiego albo etyką chrześcijańską,

e) stanowiących tzw. trolling tj. działania mające na celu wzniecenie kłótni internetowej,

f) uporczywych dygresji i odchodzenia od tematu przez Użytkownika, mimo wcześniejszych ostrzeżeń moderatora;

f) stanowiących tzw. floodowanie tj. wklejanie wielu długich tekstów, nawet jeśli są one związane z omawianym tematem;

h) stanowiących tzw. spaming,

g) naruszających § 5 ust. 2 lit h-j.

5. Moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treść wpisów na forum, poza wpisami zamieszczonymi przez siebie.

6. Użytkownicy mogą zgłaszać uwagi dotyczące moderowania w dziele „Moderacja”.

7. Ostateczną decyzję w przedmiocie wycięcia, zmiany części lub usunięcia wpisu podejmuje Operator.

§7 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje w sprawach dotyczących Forum Wiara.pl, w tym podjętych przez Operatora decyzji w przedmiocie wycięcia, zmiany części lub usunięcia wpisu, należy zgłaszać w formie pisemnej na adres siedziby Operatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: pomoc@wiara.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację oraz opis okoliczności będącej podstawą reklamacji.

3. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Operatora.

§8 Postanowienia końcowe

1. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania możliwości korzystania z Forum Wiara.pl lub do całkowitego zaprzestania jego prowadzenia, z przyczyn technologicznych lub biznesowych, w tym gdy prowadzenie Forum Wiara.pl będzie nadmiernie utrudnione.

2. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego opublikowania pod adresem internetowym https://forum.wiara.pl/viewtopic.php?t=10498.

3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie w związku ze zmianami przepisów prawa, w związku ze zmianami warunków prowadzenie Forum Wiara.pl, wynikających z przyczyn technologicznych lub biznesowych, a także w związku ze zmianami zakresu świadczonych usług elektronicznych.

4. Zmiany Regulaminu będę wprowadzane poprzez ich opublikowanie oraz będą wchodziły w życie w terminie 7 dni od ich opublikowania.

5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajduje Regulamin Portali Instytutu Gość Media.

 

przewiń w dół