Wygraj noclegi w Visit Zakopane

dodane 03.07.2019 13:12

 

                                                                            REGULAMIN KONKURSU

                                                                            § 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin, w dalszej części zwany „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach (40-042) przy ul. Wita Stwosza 11, który osobowość prawną uzyskał na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1216), Regon: 243707398, NIP: 9542751090, w dalszej części Regulaminu zwany „Organizatorem”.

2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora na antenie stacji radiowej. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 01.07.2019 do 31.09.2019.

3. Przystąpienie do Konkursu, w sposób określony w §3 Regulaminu jest równoznaczne
z zapoznaniem się Uczestnika z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich akceptacją.

4. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród przewidzianych w Konkursie.

 

§ 2 Osoby uprawnione do uczestnictwa w Konkursie

1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, uczestnikami Konkursu (dalej odpowiednio „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonków, rodziców i dzieci małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 3 Zasady uczestnictwa w Konkursie oraz wyłaniania laureatów

1. Konkurs polega na wymyśleniu hasła lub wierszyka łączącego radio eM i wspinanie. Hasło lub wierszyk należy przesłać na nr 7168, poprzedzając go słowem EMKA. Koszt smsa wynosi 1,23 zł brutto. Sms nie może zawierać polskich znaków i nie może przekraczać 160 znaków. Każde przekroczenie tej ilości będzie się wiązało z dodatkową opłatą w wysokości 1,23 zł brutto.

2. Jury wybierze dziesięć odpowiedzi. Wyłoni je w oparciu o oryginalność przesłanych haseł i wierszy.

3. Uczestnik może przystąpić do Konkursu w terminie od 08.07. do 31.07.2019 r.

4. Laureaci zobowiązani są do podania swoich danych personalnych celem przekazania nagrody.

5. Osoba która dokonała Zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnia warunki określone w Regulaminie staje się Uczestnikiem Konkursu.

 

§ 4 Nagrody

 

1. Nagrodą w konkursie są vouchery na pobyt w apartamentach Visit Zakopane w Zakopanem dla 4 osobowej rodziny. Vocher można zrealizować w terminie od 01.09 do 15.12.2019 r.

2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.

3. Nagroda zostanie przesłana laureatowi na wskazany adres.

4. Nagroda zostanie przekazana w terminie do 15 dni od dnia ogłoszenia wyników.

5. Sponsorem Nagród jest apartament Visit Zakopane w Zakopanem.

6. Nagrody nie przekraczają wartości 2000 zł. Zostaną przydzielone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 

§ 5 Ograniczenie Odpowiedzialności Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności z realizacją konkursu oraz  niemożność zapewnienia lub dostarczenia Nagrody z przyczyn od niego niezależnych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Uczestników Konkursu.

 

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

 

VI. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator (dalej: my).
Uczestnik konkursu może się z nami skontaktować w następujący sposób:
•    listownie na adres: wskazany w pkt. I. 2. Regulaminu
•    przez e-mail: sekretariat@igomedia.pl
2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
a.    Będziemy posługiwać się danymi osobowymi uczestników konkursu w celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.    
b.    Możemy posługiwać się danymi osobowymi uczestników konkursu na podstawie wyrażonej zgody, która jest dobrowolna, ale jednocześnie konieczna, żeby wziąć udział w konkursie. Wyrażenie zgody na posługiwania się danymi osobowymi w celu przeprowadzenia konkursu następuje poprzez zgłoszenie udziału w konkursie.
3. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać dane osobowe uczestników konkursu do momentu zakończenia całego postępowania związanego z przeprowadzeniem konkursu oraz zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych.
4. Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać dane osobowe uczestników konkursu wyłącznie firmom, które z nami współpracują w celu przeprowadzenia konkursu, wydania tygodnika i tym, które będą doręczały nagrody. Tacy odbiorcy posługują się danymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami dlatego, że mają z nami zawartą umowę. Poza tym dane będziemy mogli przekazać tylko i wyłącznie upoważnionym do tego organom państwowym.
5. Prawa uczestników konkursu:
Dlatego że posługujemy się danymi osobowymi uczestników konkursu, mają oni:
a.    prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b.    prawo dostępu do swoich danych osobowych,
c.    prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
d.    prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
e.    prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
f.    prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
g.    prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik konkursu może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali jego dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z uczestnikiem konkursu lub na podstawie jego zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, uczestnik konkursu powinien się z nami skontaktować w sposób powyżej wskazany.
6. Uczestnik konkursu ma:
Prawo wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas danymi osobowymi uczestnika konkursu. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się danymi osobowymi uczestnika konkursu przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Zabezpieczenie danych osobowych.
Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi


§ 7 Postępowanie reklamacyjne
 

1.  Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników drogą pisemną na adres Organizatora: Katowice, ul. Wita Stwosza 11. Zgłoszenie reklamacyjne może być wysłane w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2.   O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data wysłania zgłoszenia (data stempla pocztowego).

3.   Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

4.   Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.

5.   Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6.  Powyższe postanowienia określające postępowanie reklamacyjne, w tym upływ terminu składania reklamacji nie mają wpływu na uprawnienia Uczestników wynikające z niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności uczestnik może dochodzić swoich praw przed sądem, niezależnie od skorzystania z postępowania reklamacyjnego.


§ 8 Postanowienia Końcowe

1.  Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
2.  Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu będą wiążące i ostateczne.
3.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
4.  Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009, Nr 201 poz. 1540 ze zm.).
5.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu.
6.  Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników konkursu autorskich praw majątkowych osób trzecich.

 

«« | « | 1 | » | »»
przewiń w dół